Allmänna villkor för evenemangsarrangörer

Senast uppdaterad: 01 november 2023 Version- SE 1.11

1. Allmänna bestämmelser 

Detta avtal (”avtalet”) gäller mellan TicketCo Nordic AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559154-4175 (”TicketCo”), som erbjuder biljettdistributionstjänster (”tjänsterna”) och evenemangsarrangören (”kunden”). 


Avtalet måste läsas igenom och godkännas innan kunden registrerar sig som evenemangsarrangör. När kunden registrerar sig som evenemangsarrangör på TicketCo:s webbplats (ticketco.events/uk/no/se/fr etc.), nedan kallad ”webbplatsen”, godkänner kunden avtalet, TicketCo:s villkor för slutanvändare, nedan kollektivt kallat ”villkoren”. TicketCo förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Förhandsinformation om ändringar kommer att lämnas till kunden i dokumentform via kundens kontaktuppgifter. I händelse av konflikter och motsägelser gäller avtalet före information som anges på webbplatsen. 


I villkoren syftar ”biljett” på det fysiska eller digitala beviset på rätten till en tjänst och/eller produkt från kunden, inklusive passerkort, säsongskort, vouchers och presentkort. 


Eventuella frågor och klagomål angående TicketCo:s tjänster kan skickas till följande adress: support@ticketco.se


2. Granskning av kunden 

TicketCo har rätt att samla in information om i vilken utsträckning kunden har kapacitet att fullgöra sina skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. TicketCo förbehåller sig rätten att utan att ange skäl vägra att erbjuda en eller flera tjänster till kunden. 


TicketCo gör inga betalningar till kundens bankkonto förrän kunden har överfört SEK 1 från kundens bankkonto till TicketCo:s kundmedelskonto, med kontonummer: 91955205029. Överföringen måste märkas med kundens kundnummer i TicketCo. 


3. Tjänsterna 

3.1 Allmänna bestämmelser

TicketCo ställer sin mjukvara (”mjukvaran”) till kundens förfogande. Mjukvaran är en webbaserad registrerings- och betaltjänst i vilken kunden kan övervaka registreringar och försäljning genom att logga in på webbplatsen. I följande text kallas mjukvarans användare för ”slutanvändare”. 

3.2 Tjänsterna – leverans

3.2.1 Ingående av avtal 

Ingåendet av avtalet kräver att kunden godkänner villkoren, registrerar de kontaktuppgifter som krävs vid registreringen och godkänns som kund av TicketCo. 

3.2.2 Godkännande

Kunden måste utföra sitt eget test av mjukvarans funktionalitet senast när ett evenemang registreras. Kunden måste utan onödigt dröjsmål meddela TicketCo skriftligen om kunden inte är nöjd med tjänsterna. 

3.2.3 Rättigheter

TicketCo förbehåller sig alla rättigheter som hänger samman med mjukvaran och annat material som producerats av TicketCo. Kunden får endast begränsad rätt att använda mjukvaran och det material som har producerats. Kunden har inte rätt att göra några ändringar i mjukvaran eller överföra tjänsterna. 

Användning av webbplatsen och mjukvaran

Det är kundens ansvar att säga upp eventuella befintliga avtal med tredje part. TicketCo kan inte garantera att kortare driftstopp inte kommer att inträffa. Driftstatusen finns på http://status.ticketco.events 

3.3 Tjänsterna – uppsägning

Tjänsterna tillhandahålls så länge kunden har registrerat ett evenemang i mjukvaran och/eller slutavräkning mellan TicketCo, kunden och slutanvändarna inte har ägt rum. Se även klausul 10. 

3.4 Support

TicketCo:s supportavdelning är öppen på vardagar kl. 08.00–16.00 GMT. Supportavdelningen kan nås både på telefon och via ett chattbaserat gränssnitt på webbplatsen. 


4. Personuppgiftsbiträdesavtal

4.1 Parter och funktioner

Vid ingående av detta personuppgiftsbiträdesavtal kallas kunden för den personuppgiftsansvarige. TicketCo kallas för personuppgiftsbiträdet. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet har ingått följande personuppgiftsbiträdesavtal.


Den personuppgiftsansvarige är ägare till personuppgifterna medan personuppgiftsbiträdet hanterar personuppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner och för den personuppgiftsansvariges räkning.

4.2 Kontaktpersoner

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson är den person som har ingått ett avtal om användning av TicketCo:s tjänst på den personuppgiftsansvariges vägnar eller en utsedd kontaktperson som representerar den personuppgiftsansvarige.


Kontaktpersonen för personuppgiftsbiträdet är TicketCo:s chef eller Customer Success Manager.

4.3 Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet

Behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet gör på den personuppgiftsansvariges vägnar består av att göra tjänsterna tillgängliga och utföra nödvändigt underhåll av tjänsterna. Tjänsterna används av den personuppgiftsansvarige för att sälja varor och tjänster. För att möjliggöra detta måste de registrerades personuppgifter lagras. När en försäljning sker distribueras kvitton och biljetter på den personuppgiftsansvariges vägnar. Dessa kvitton och biljetter innehåller personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet ska endast behandla personuppgifter som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner i detta personuppgiftsbiträdesavtal.

4.4 Längd och avbrott

Behandlingen av personuppgifter är inte tidsbegränsad och fortsätter tills personuppgiftsbiträdesavtalet avslutas i enlighet med villkoren för användning av tjänsterna.

När avtalet avslutas kan den personuppgiftsansvarige be personuppgiftsbiträdet om att radera personuppgifter som har samlats in och behandlats.

4.5 Parternas ansvar

Kunden är i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för de personuppgifter som samlas in och att dessa uppgifter förvaras på ett säkert sätt. Det innebär också att den personuppgiftsansvarige ansvarar för att se till att personuppgiftsbiträdet följer den Allmänna dataskyddsförordningen när det gäller de personuppgifter som behandlas av personuppgiftsbiträdet.

TicketCo följer den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679gällande personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner i detta personuppgiftsbiträdesavtal. All annan behandling och användning av uppgifter måste avtalas uttryckligen med den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla den personuppgiftsansvarige all information i personuppgiftsbiträdets ägo som krävs för att visa att personuppgiftsbiträdet uppfyller sina skyldigheter.

Personuppgiftsbiträdet ska se till att personuppgifter som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige åtskiljs från personuppgiftsbiträdets egna uppgifter eller andras uppgifter.

Personuppgiftsbiträdet ska göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige, eller en tredje part som har valts ut av den personuppgiftsansvarige, att, med förbehåll för att personuppgiftsbiträdet godtar detta, utföra granskningar för att kontrollera att personuppgiftsbiträdet uppfyller kraven för personuppgiftsbiträdesavtalet, under följande villkor:

– den personuppgiftsansvarige ska stå för alla kostnader för granskningarna.

– den personuppgiftsansvarige meddelar personuppgiftsbiträdet minst 15 arbetsdagar före granskningen.

– den personuppgiftsansvarige ska inte utföra granskningar oftare än en gång per kalenderår, såvida inte den personuppgiftsansvarige har anledning att tro att personuppgiftsbiträdet bryter mot den Allmänna dataskyddsförordningen eller detta avtal.

– en enda granskning får inte vara längre än 3 arbetsdagar. 

– granskningen får inte hindra personuppgiftsbiträdets verksamhet.

– personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla den information som är nödvändig för att genomföra granskningen, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretesskrav, företagshemligheter, information som tillhör personuppgiftsbiträdets andra kunder och personuppgiftsbiträdets finansiella information.

När personuppgiftsbiträdesavtalet upphör ska personuppgiftsbiträdet se till att alla personuppgifter som tillhandahållits av den personuppgiftsansvarige raderas inom 180 arbetsdagar från det att avtalet löper ut, med villkoret att personuppgiftsbiträdet får lagra befintliga kopior av personuppgifter om detta krävs enligt EU:s lagstiftning eller i en av dess medlemsstater. Istället för att radera personuppgifterna kan personuppgiftsbiträdet överlämna alla insamlade och behandlade personuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

4.6 Databehandling av personuppgiftsbiträdet

Personuppgiftsbiträdet kan endast behandla personuppgifter i enlighet med syftet för behandlingen som fastställts av den personuppgiftsansvarige samt i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter endast enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige, såvida inte personuppgiftsbiträdet är skyldig att behandla personuppgifter enligt EU:s lagstiftning eller enligt någon av dess medlemsstater som den är underställd. I det senare fallet ska personuppgiftsbiträdet underrätta den personuppgiftsansvarige om detta rättsliga krav före behandlingen, såvida inte denna lag förbjuder sådan information av viktiga skäl av allmänintresse.

Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart underrätta den personuppgiftsansvarige om personuppgiftsbiträdet anser att instruktionerna som den personuppgiftsansvarige har utfärdat bryter mot lagstiftningen om behandling av personuppgifter, särskilt den Allmänna dataskyddsförordningen, och samtidigt ge en utförlig motivering till denna bedömning.

Syftet med personuppgiftsbiträdets databehandling på den personuppgiftsansvariges vägnar är: - identifiering av en person i samband med betalning av varor och tjänster på den personuppgiftsansvariges vägnar - utfärdande av personliga biljetter - elektronisk distribution av biljetter och kvitton - insamling av personuppgifter som krävs för att den personuppgiftsansvarige ska kunna erbjuda de tjänster som ingår i den personuppgiftsansvariges tjänsteutbud. Detta kan vara förfrågningar anpassade av den personuppgiftsansvarige som den registrerade måste svara på när han eller hon betalar för varor och tjänster som den personuppgiftsansvarige erbjuder.

4.7 Vilka uppgifter samlas in

Personuppgiftsbiträdet samlar in följande personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar: - förnamn - efternamn - e-postadress - mobiltelefonnummer - IP-adress, - webbläsarinformation - information om operativsystemet - nätverksleverantör - del av kreditkortsnummer.

Den personuppgiftsansvarige kan via tjänsterna samla in andra uppgifter med hjälp av anpassade formulär. Beroende på vilka uppgifter som samlas in kan dessa uppgifter också betraktas som personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet samlar in personuppgifter om följande kategorier av registrerade personer: Den personuppgiftsansvariges kunder som använder tjänsterna för att köpa biljetter eller varor vid evenemang som anordnas av den personuppgiftsansvarige.

4.8 Informationssäkerhet

Personuppgiftsbiträdet bedömer kontinuerligt vilka säkerhetsmekanismer som krävs för att tjänsterna ska uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå för lagring och behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet använder krypteringslösningar för både insamling och lagring av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet använder en PCI-DSS-certifierad WAF (webbapplikationsbrandvägg) för att förhindra obehörig åtkomst till tjänsterna och de uppgifter som lagras i tjänsterna.

Anställda som arbetar för personuppgiftsbiträdet kan endast få åtkomst till personuppgifter genom behörig åtkomst till tjänsterna. Personuppgiftsbiträdet säkerställer att personer som är behöriga att behandla personuppgifter upprätthåller sekretessen.

Personuppgiftsbiträdet använder också tredjepartsverktyg för att övervaka och upprätthålla kontroll över tjänsterna.

4.9 Användning av underbiträden

Om någon av parterna i personuppgiftsbiträdesavtalet använder underbiträden för att utföra tjänster som har med personuppgiftsbiträdesavtalet att göra, ansvarar den part som använder underbiträdet för att underbiträdet följer reglerna för behandling av personuppgifter enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska alltid innan samarbetet med ett underbiträde börjar ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträdet, som säkerställer att underbiträdet åtar sig samma skyldigheter som personuppgiftsbiträdet har enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet använder följande underbiträden för behandling och lagring av personuppgifter och den personuppgiftsansvarige ger personuppgiftsbiträdet rätt att göra det. Personuppgifter såsom definieras i klausul 4.7 kan behandlas och lagras av underbiträden kollektivt eller delvis: - Adyen B.V. när det gäller betaltjänster som tillhandahålls av personuppgiftsbiträdet. - Amazon Web Services EMEA SARL när det gäller lagring av uppgifter som direkt hänger samman med de tjänster som erbjuds av personuppgiftsbiträdet. - Zoho Corporation Pvt. när det gäller supporttjänster som erbjuds av personuppgiftsbiträdet. - Intercom Inc. när det gäller supporttjänster som erbjuds av personuppgiftsbiträdet. - Innocode AS när det gäller utveckling av de tjänster som personuppgiftsbiträdet erbjuder.

Den personuppgiftsansvarige bemyndigar personuppgiftsbiträdet att använda andra underbiträden än vad som anges ovan (allmänt godkännande). Om ytterligare underbiträden anlitas kommer personuppgiftsbiträdet att informera den personuppgiftsansvarige, vilket ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att invända mot sådana ändringar inom 15 arbetsdagar från mottagandet av meddelandet. Om den personuppgiftsansvarige motsätter sig ett byte av underbiträde, har personuppgiftsbiträdet rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna helt eller delvis, i den utsträckning som de faciliteter som tillhandahålls av underbiträdet används för att tillhandahålla tjänsterna.

4.10 Stöd till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av behandlingens art, i rimlig utsträckning bistå den personuppgiftsansvarige i följande fall:

– fullgöra den personuppgiftsansvariges skyldighet att svara på förfrågningar från registrerade som utövar sina rättigheter enligt kapitel III i den Allmänna dataskyddsförordningen i den utsträckning som efterfrågad information och verktyg finns tillgängliga för personuppgiftsbiträdet; om personuppgiftsbiträdet mottar en begäran från en registrerad vars personuppgifter behandlas enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska den vidarebefordra en sådan begäran till den personuppgiftsansvarige.

– uppfylla skyldigheter i samband med personuppgiftsöverträdelser genom att meddela den personuppgiftsansvarige om en sådan överträdelse utan onödigt dröjsmål efter att ha blivit medveten om den, och lämna information om överträdelsen i den utsträckning som är tillgänglig för personuppgiftsbiträdet och som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt artikel 33 och 34 i Allmänna dataskyddsförordningen, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretesskrav, företagshemligheter, information som tillhör andra kunder till personuppgiftsbiträdet och personuppgiftsbiträdets ekonomiska information.

– bistå den personuppgiftsansvarige med att genomföra en konsekvensbedömning avseende personuppgiftsskydd genom att tillhandahålla den information som krävs i den mån den är tillgänglig för personuppgiftsbiträdet, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretesskrav, företagshemligheter, information som tillhör andra kunder till personuppgiftsbiträdet och personuppgiftsbiträdets ekonomiska information.

5. Integration – API-tjänster, Zapier, integrationer med tredjeparttjänster, utbyte av kunddata etc. 

5.1 Åtkomst

Application Programming Interface-tjänster (”API-tjänster”) kan levereras om TicketCo anser att kunden och/eller kundens medhjälpare är kvalificerade att hantera sådana tjänster på ett tillfredsställande sätt. 

TicketCo förbehåller sig rätten att utan att ange skäl avböja, helt eller delvis, att erbjuda API-tjänster och/eller fastställa ytterligare krav till de som anges i avtalet som ett villkor för att tillhandahålla eller fortsätta tillhandahålla API-tjänster till kunden. När kunden använder API-tjänster får den en tidsbegränsad, icke-exklusiv och oöverlåtbar licens för att använda specificerade delar av TicketCo:s programmeringsgränssnitt. 

5.2 Skyldigheter i händelse av mottagande av API-tjänster och/eller kunduppgifter

API-tjänster levereras under förutsättning att kunden använder API-tjänster för lagliga aktiviteter och på ett lagligt sätt med hänsyn till TicketCo:s, kundens och slutanvändarens intressen. Om API-tjänsterna har integrerats med ett system som tillhör en tredje part, som gör det möjligt att överföra data från TicketCo till den tredje partens systemleverantör, ska TicketCo:s enda ansvar vara att försöka leverera uppgifterna i enlighet med den tredje partens instruktioner för sådana dataleveranser. Således garanterar inte TicketCo, och ska inte hållas ansvarig för, att data faktiskt mottas av den tredje partens systemleverantör. 

Kunden måste organisera sin användning av API-tjänster och hantera mottagna data, inklusive personuppgifter och transaktionsdata, på ett sätt som säkerställer att: 


  • känslig information, inklusive transaktionsdata och personuppgifter, inte kommer på villovägar
  • personuppgifter och transaktionsdata som innehåller kunddata och annan känslig information hålls hemlig 
  • När slutanvändardata används för att skicka ut digitala meddelanden, inklusive meddelanden via e-post och SMS, måste meddelandena organiseras så att mottagaren enkelt kan avregistrera sig från den aktuella distributionslistan. Kunden måste kunna ta bort och/eller korrigera, inom en arbetsdag, information som TicketCo, slutanvändare eller andra kan ha ett legitimt intresse av att få raderad eller korrigerad; 
  • kunden kan, inom en arbetsdag, anpassa sin användning av API-tjänsterna för oförutsedda händelser, såsom annullering av ett evenemang; 
  • kunden uppfyller kraven som TicketCo föreskriver vid varje given tidpunkt för mottagare av API-tjänster som kunden får vid varje given tidpunkt; 
  • kunden kan, på begäran av TicketCo, när som helst och inom en arbetsdag, producera dokumentation som visar att kunden uppfyller de säkerhetskrav som TicketCo föreskriver för mottagare av API-tjänster; och 
  • alla produkter och/eller tjänster som produceras med hjälp av API-tjänsterna är märkta "Powered by TicketCo" och använder den officiella TicketCo-logotypen i rätt färger om API-tjänsterna används på ett sätt som innebär att de används för offentlig presentation. 

5.3 Ansvarsfriskrivning

API-tjänsterna levereras "i befintligt skick", och TicketCo lämnar inga garantier av något slag med avseende på API-tjänsterna, vare sig uttryckliga, underförstådda lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, för undvikande av tvivel, någon garanti för lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet, icke-intrång och att API-tjänsten är fri från fel och buggar.

Kunden använder API-tjänsterna på egen risk och är ensamt ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av API-tjänsterna. TicketCo är endast ansvarig för direkta förluster som åsamkas kunden och endast i den utsträckning sådana skador eller förluster orsakas av TicketCo:s vårdslöshet eller uppsåt. 

5.4 Ersättning

Kunden måste kompensera och hålla TicketCo och TicketCo:s tjänstemän, anställda och partner skadeslösa och ersatta för eventuell förlust, ansvar eller utgift (inklusive advokatarvoden) som inträffar eller påförs som en följd av ett anspråk, talan eller domstolsprocess som bygger på eller uppstår på grund av att kunden bryter mot avtalet och/eller villkoren eller som på något sätt hänger samman med kundens användning av API-tjänsterna. 

6. Betalningar, fakturering och avräkning 

6.1 Avräkning

Slutanvändarna betalar till ett avräkningskonto som har etablerats och behandlas som ett kundkonto och vars medel hålls åtskilda från TicketCo:s egna medel. Avräkning till kunden äger rum genom att TicketCo överför den avtalade andelen av slutanvändarnas betalningar från kundkontot till det bankkonto som kunden har angett. TicketCo kan dra av sina kundavgifter från slutanvändarnas betalning så snart medlen har tagits emot från slutanvändarna. TicketCo har rätt att debitera en administrationsavgift för att skicka fakturor för avräkning till kunden. 

6.2 Priser

Priserna anges i den aktuella prislistan som vid varje given tidpunkt publiceras på webbplatsen. Skriftligt meddelande i dokumentform tillhandahålls för prishöjningar som gäller pågående evenemang innan prishöjningarna träder i kraft. TicketCo förbehåller sig rätten att höja priserna för evenemang om det inträffar eller upptäcks omständigheter som TicketCo inte kunde förutse eller rimligtvis inte kunde ha förutsett vid den tidpunkt då priset fastställdes och vilket innebär att uppdraget blir betydligt mer tidskrävande och/eller dyrare än först antaget. TicketCo meddelar kunden så snart det blir uppenbart för TicketCo att en prishöjning kan vara nödvändig. 

6.3 Tidpunkt för avräkning

Betalningar görs till kunden utan onödig fördröjning efter att evenemanget har hållits, om inte annat uttryckligen har avtalats. TicketCo förbehåller sig rätten att innehålla eller återbetala medel när omständigheterna visar att detta är i slutanvändarnas eller andras intresse, inklusive i händelse av condictio indebiti, att grunden för avtalet mellan slutanvändaren och kunden är ogiltig, bedrägeri och avbokning av ett evenemang. Om återbetalningar görs till slutanvändarna kommer TicketCo vid varje given tidpunkt att täcka sina utgifter och påföra avgifter i enlighet med den aktuella prislistan. 

6.4 Klagomål

Om kunden anser att de avgifter TicketCo har beräknat är för höga och/eller att TicketCo har levererat bristfälliga tjänster måste TicketCo meddelas om detta skriftligen så snart som möjligt med relevant information som tydligt beskriver klagomålet. 

6.5 Betalningsström

Kunden får inte instruera slutanvändarna att betala för biljetterna utan att använda TicketCo. 

6.6 Tillstånd att samla in

För att möjliggöra för TicketCo att tillhandahålla biljettjänster som beskrivs i avtalet och i de allmänna villkoren, beviljar kunden en oåterkallelig fullmakt till TicketCo, och bemyndigar TicketCo att agera för och på uppdrag av kunden genom att på kundens vägnar samla in och acceptera kundbetalningar från slutanvändare i samband med onlineköp som görs med hjälp av tjänsterna. Alla betalningar som mottas av TicketCo ska således betraktas som lagligt ställda till kundens förfogande, oberoende av det faktum att de fysiskt överförs till kunden genom TicketCo under de överenskomna avräkningsperioderna. 

TicketCo har rätt att utvidga denna fullmakt och detta bemyndigande till ytterligare enheter som valts ut av TicketCo, särskilt andra företag i TicketCo-koncernen eller en enhet som förvärvar rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet. Fullmakten och bemyndigandet upphör att gälla när avtalet löper ut. Fullmakten och bemyndigandet fortsätter att gälla om kunden förvärvas av ett annat företag eller om kundens företag omvandlas under omständigheter som anges i Polish Commercial Companies Code.

Kunden åtar sig att bevilja den fullmakt och det bemyndigande som beskrivs i första stycket till det bolag till vilket TicketCo tilldelar rättigheter och/eller skyldigheter som följer av avtalet enligt klausul 21, på begäran av TicketCo eller bolaget som förvärvar rättigheter och/eller skyldigheter.

6.6 Information för slutanvändare

Kunden ska i sina erbjudanden till slutanvändare och avtal med slutanvändare ange att betalningar som görs av slutanvändare i samband med onlineköp som görs genom bruk av tjänsterna accepteras av TicketCo eller ett annat företag som utsetts av TicketCo till förmån och på uppdrag av kunden, på grundval av en fullmakt och ett bemyndigande som beviljats av kunden till TicketCo.

7. Garantier och begränsningar av dessa 

 • TicketCo garanterar att tjänsterna utförs med rimlig expertis och omsorg. TicketCo garanterar dock inte att tjänsterna kommer att tillfredsställa kundens särskilda syften eller krav eller att deras användning levereras utan avbrott eller fel.
 • TicketCo garanterar att deras webbtjänster har en drifttid som varje separat kalendermånad uppgår till minst 98 procent. Drifttiden beräknas med hjälp av genomsnittet för alla dagar i varje separat kalendermånad.
 • Om kunden meddelar TicketCo skriftligen om brott mot följande garantier förpliktar sig TicketCo att vidta rimliga åtgärder för att avhjälpa situationen på egen bekostnad. Om TicketCo efter att ha vidtagit sådana rimliga åtgärder inte kan avhjälpa brott mot garantin, begränsas TicketCo:s ansvar i samband med brottet av garantin till att återbetala det belopp kunden har betalat för de relevanta tjänsterna under den period då garantin bröts och omfattas alltid av avsnitt 8 nedan. 
 • Oaktat ovanstående är TicketCo aldrig ansvarig gentemot kunden för brott eller bristande överensstämmelse orsakade av andra parter än TicketCo och grov oaktsamhet eller uppsåt inte har skett från TicketCo:s sida. 

Förutom vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 7, levereras tjänsterna utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller annat, som t.ex. garanti för lämplighet för ett visst ändamål, säljbarhet, icke-intrång och att tjänsten är fri från fel och buggar.


8. Ansvar och rättigheter i händelse av överträdelser

 • TicketCo ska försvara och hålla kunden skadeslös gentemot eventuella anspråk som läggs fram för kunden baserat på material som levererats av TicketCo som överträder en tredje parts immateriella rättigheter, på villkoren att kunden: (i) omedelbart meddelar TicketCo sådant anspråk från tredje part, (ii) ger TicketCo rätten att kontrollera och hantera förberedelserna, försvaret och förlikningen av ett sådant anspråk, (iii) till fullo och helt och hållet samarbetar med TicketCo i samband med detta och (iv) följer TicketCo:s anvisningar om att upphöra med att använda material som enligt TicketCo:s uppfattning sannolikt bedöms som överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter.
 • Klausul 8 a) ska inte gälla för överträdelser som bygger på: (i) användning av materialet på ett annat sätt än det som överensstämmer med de relevanta anvisningar som utfärdats av TicketCo, (ii) eventuella ändringar, modifieringar eller revideringar av materialet som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av TicketCo, (iii) kundens underlåtenhet att införa korrigeringar eller förbättringar som har gjorts tillgängliga av TicketCo, (iv) kundens distribution, marknadsföring eller användning av material till förmån för tredje part eller (v) sammanslagning av materialet med material som inte har levererats eller godkänts av TicketCo.
 • Om det hävdas eller om det enligt TicketCo:s rimliga uppfattning skulle kunna hävdas att materialet överträder en tredje parts immateriella rättigheter kan TicketCo inom en rimlig tidsfrist välja att: (i) tillförsäkra kunden rätten att fortsätta använda materialet, (ii) byta ut sådant material på egen bekostnad mot så gott som likvärdigt material eller (iii) ändra materialet. Om TicketCo efter en rimlig bedömning avgör att det inte är möjligt att tillförsäkra kunden rätten till fortsatt användning och att materialet inte kan ändras eller bytas ut, måste det påstått kränkande materialet returneras till TicketCo, och TicketCo:s maximala ansvar för en sådan överträdelse är att återbetala det belopp som kunden har betalat för det relevanta materialet, minus avdrag för de fördelar kunden har fått genom användningen.
 • Bestämmelserna i denna klausul 8 reglerar TicketCo:s fullständiga och kompletta ansvar, och kundens enda rättigheter i samband med överträdelser eller påstådda överträdelser.
 • Om kunden beviljar TicketCo åtkomst till mjukvara, specifikationer, innehåll eller annat material, är kunden skyldig att kompensera för, försvara och hålla TicketCo skadeslös gentemot eventuellt ansvar som uppstått eller som påståtts i samband med överträdelser av tredje parts rättigheter.
 • Kunden är ensamt ansvarig för det innehåll som kunden publicerar på webbplatsen och ska hålla TicketCo skadeslös gentemot anspråk i samband med detta. Innehåll på webbplatsen måste tas bort omedelbart på TicketCo:s begäran. Kunden ska också hålla TicketCo skadeslös gentemot anspråk som bygger på lagöverträdelser, andra underlåtenheter från kundens sida och andra omständigheter för vilka kunden närmast bär risken. Det är förbjudet att använda TicketCo för att marknadsföra eller sälja tobak. 

9. Ansvarsbegränsning

Utöver leverans av tjänsterna är TicketCo inte inblandade i det avtalsmässiga förhållandet mellan kunden och slutanvändarna, inklusive vad gäller att se till att kunden skickar korrekta momsrapporter. Kunden kan endast åberopa ansvar för TicketCo och TicketCo:s partner, anställda och tjänstemän för direkta förluster orsakade av uppsåtlig försummelse eller grov oaktsamhet. 

TicketCo:s sammanlagda maximala ansvar enligt detta avtal ska begränsas till det belopp som betalats av kunden för tjänsterna under föregående tolv månader. Inga skadestånd kan begäras i samband med indirekta förluster och/eller följdskador. Indirekta och/eller följdskador inkluderar, men är inte begränsat till, utebliven vinst av något slag, förlorade besparingar, förlust av data och anspråk från tredje part. 

10. Samarbete

Kunden erkänner och samtycker till att:

 • Kunden ska samarbeta med TicketCo i utförandet av tjänsterna, inklusive men inte begränsat till att tillhandahålla TicketCo nödvändiga funktioner och åtkomst till lämpliga data, information och personal, och kunden erkänner och samtycker till att TicketCo:s utförande är beroende av att kunden i rätt tid och effektivt fullgör dessa skyldigheter samt att kunden vidtar beslut och godkännanden i rätt tid i samband med tjänsterna.
 • Om kunden underlåter att bidra kan detta få negativa följder för TicketCo:s förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Detta resulterar i att eventuella milstolpar måste justeras och, om tjänsterna bygger på ett fast pris, att ytterligare tjänster som kan hänföras till sådana omständigheter från kundens sida kommer att debiteras i enlighet med TicketCo:s standardkonsultarvoden.
 • Under utförandet av sina skyldigheter i enlighet med avtalet kan TicketCo vara beroende av data, material eller annan information som tillhandahålls av kunden, utan att denna information är föremål för oberoende kontroller eller verifieringar från TicketCo:s sida. TicketCo måste kunna förutsätta och lita på korrektheten och riktigheten i sådan information under utförandet av sina tjänster. TicketCo:s tillämpning av moms på sina tjänster beror på vilken momskategori kunden tillämpar på sina tjänster. Kunden är skyldig att se till att biljetterna märks med rätt momskategori. 
 • TicketCo:s utförande av tjänsterna kan omfatta rådgivning och rekommendationer. Alla beslut i förbindelse med sådan rådgivning och rekommendationer ska fattas av kunden och är kundens eget ansvar.

11. Uppsägning 

 • Var och en av parterna har rätt att säga upp avtalet om den andra parten: (i) i väsentlig grad har brutit mot avtalet och (ii) inte har åtgärdat ett sådant brott inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit ett meddelande från den andra parten. Underlåtenhet att betala eller försenad betalning av fakturor, användning av TicketCo eller annat material som tillhandahålls av TicketCo i strid mot lagen eller tredje parts rättigheter eller på ett sätt som orsakar väsentlig skada för TicketCo och/eller tredje part kommer alltid att betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.
 • Om någon av parterna vill säga upp avtalet av andra skäl än de som regleras i klausul a) ovan, ska parten, om inget annat har avtalats, förse den andra parten med ett skriftligt meddelande (”meddelande”) om detta med minst tre (3) månaders varsel.
 • Om avtalet sägs upp ska kunden betala TicketCo all ersättning och alla utgifter som har intjänats eller uppstått i samband med utförande av tjänsterna fram till och med uppsägningstidens utlöpande. Kunden ska också betala tillbaka alla TicketCo:s rimliga kostnader i samband med uppsägning av avtalet, med undantag för sådana fall där uppsägningen bygger på ett väsentligt avtalsbrott av TicketCo.
 • För delvist slutförda periodiska produkter eller milstolpar som inte har förfallit till betalning på det datum då avtalet sägs upp, ska kunden betala en proportionell andel utifrån hur mycket av tjänsterna eller produkterna som TicketCo har slutfört vid tidpunkten då avtalet sägs upp.
 • Oaktat ovanstående har TicketCo rätt att häva avtalet om kunden återkallar, försöker återkalla eller på något sätt ifrågasätter giltigheten eller omfattningen av den fullmakt och det bemyndigande som avses i klausul 6 ovan.

12. Tystnadsplikt

Varje part omfattas av tystnadsplikt när det gäller data och information som parten får tillgång till under avtalets löptid och som parten bör förstå att den andra parten vill hanteras konfidentiellt. Om en part söker hjälp av en tredje part måste den tredje parten också omfattas av tystnadsplikten. Dessa bestämmelser om tystnadsplikt ska gälla i två (2) år efter att avtalet löper ut eller sägs upp.

13. Information om kunden

När kunden beställer tjänster och/eller produkter kommer företags- och personuppgifter (”data”) som tillhandahålls av kunden att lagras i TicketCo:s kunddatabas. I syfte att utföra tjänsterna och produkterna har TicketCo rätt att ta emot, behandla och överföra kundens uppgifter mellan sina dotterbolag, underleverantörer och avtalsparter. Vidare har TicketCo och TicketCo:s dotterbolag rätt att behandla kundens uppgifter vid eventuell kommunikation med kunden, inklusive – bland annat – inbjudningar till evenemang och distribution av TicketCo:s material. I den utsträckning som TicketCo:s behandling av kundens uppgifter har utförts i enlighet med avtalet eller vad som kan betraktas som normal användning i samband med utförande av tjänsterna, ska kunden kompensera samt försvara och hålla TicketCo skadeslös gentemot alla anspråk, skadeståndsansvar, förluster och rimliga kostnader som åsamkats eller presenterats för TicketCo i samband med anspråk från en tredje part som hänger samman med behandlingen av kundens uppgifter.


14. Spärrande av tjänsterna

TicketCo har rätt att utan föregående meddelande spärra kundens åtkomst till en eller flera tjänster, helt eller delvis, om kunden underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren. Tjänsterna kan även spärras om kunden missbrukar eller överbelastar utrustningen eller nätverket, uppvisar beteende som minskar kvaliteten på tjänsten för TicketCo:s övriga kunder, utgör risk för skada på material eller anseende för TicketCo eller andra eller erbjuder tjänster eller produkter på förbudslistor hos TicketCo:s underleverantörer och som TicketCo inte är behörig att distribuera, inklusive tobak. TicketCo kommer i den utsträckning situationen tillåter det att försöka varna kunden innan tjänsterna spärras.

15. Tidsfrist för klagomål

Kunden måste utan onödigt dröjsmål meddela TicketCo om omständigheter som kunden anser utgör en grund för klagomål och lämna rimliga uppgifter om sådana omständigheter. Eventuella krav på eller åtal mot TicketCo måste väckas senast det som inträffar först av följande: tolv (12) månader efter det evenemang som åtalet bygger på ägde rum, eller tolv (12) månader efter leverans av tjänsterna eller produkterna, oavsett typ av åtal, skada, anspråk, ansvar, kostnad, utgift eller förlust, antingen det härrör från avtalet, kontraktet, lagstiftningen, ej lagstadgat skadeståndsansvar eller annat. Vid upphörandet av de tidsfrister som anges i denna klausul löper alla kundkrav mot TicketCo ut.

16. Oberoende underleverantörer

Parterna förstår att varje part i avtalet är en oberoende underleverantör och att ingen av parterna är eller kommer att betraktas som en agent, distributör, ansvarig för eller representant för den andra parten. Ingen av parterna får presentera sig själva, direkt eller underförstått, som en agent för den andra parten, eller på något annat sätt ta på sig eller skapa ett åtagande för den andra parten i deras namn. Denna klausul utesluter inte tillämpningen av klausul 6(f) och (g) ovan.

17. Force majeure

Med undantag för betalningsskyldigheter är varken kunden eller TicketCo ansvarig för eventuella förseningar som beror på omständigheter eller orsaker som ligger utanför partens kontroll, inklusive men inte begränsat till brand eller andra olyckor, strejk eller annan arbetstvist, krig eller annat våldsdåd, eller handling, anvisning eller anspråk som utfärdats av ett offentligt organ eller myndighet.

18. Anställda

Under avtalsperioden och tre månader därefter får ingen av parterna kontakta en anställd hos den andra parten som har varit direkt inblandad i tjänsterna eller produkterna i syfte att anställa/utse denna till anställd, konsult eller liknande utan den andra partens uttryckliga, skriftliga samtycke.

19. Kundreferenser 

Parterna samtycker till att använda varandras namn och logotyper i presentationer, marknadsföringsmaterial, kundlistor, ekonomiska rapporter, webbplatser och andra marknadsföringsrelaterade aktiviteter. TicketCo har rätt att kalla kunden för TicketCo:s kund och i allmänna ordalag beskriva vilken typ av tjänster man utför för kunden i TicketCo:s presentationer och anbud för befintliga och framtida kunder.

20. Kvarvarande bestämmelser

Bestämmelserna i klausulerna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 och 21 i avtalet ska fortsätta att gälla efter att avtalet löper ut eller sägs upp.


21. Överlåtelse

Kunden samtycker till att TicketCo kan överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till ett av följande företag från TicketCo-koncernen:


  • TicketCo AS, som identifieras i det norska företagsregistret av organisationsnummer 999 104 134, och/eller dess universella lagliga efterträdare;
  • TicketCo E-money AS, som identifieras i det norska företagsregistret av organisationsnummer 921 160 909, och/eller dess universella lagliga efterträdare;
  • TicketCo E-money Holding AS, som identifieras i det norska företagsregistret av organisationsnummer 821 172 292, och/eller dess universella lagliga efterträdare;

och/eller till någon annan enhet under kontroll av TicketCo eller dess moderbolag, där "kontroll" anses föreligga om ett bolag direkt eller indirekt äger 50 % eller mer av utestående aktier i ett annat bolag eller på annat sätt kan utöva förvaltningskontroll över den andra parten.

Kunden ska inte oskäligt undanhålla samtycke för överlåtelse/överföring av rättigheter och skyldigheter som följer av detta avtal, om TicketCo begär ett sådant samtycke. Kunden kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till ett annat företag inom samma koncern.

22. Lagval och laga domstol 

Detta avtal ska regleras av Sveriges materiella lag, med undantag för principerna om lagkonflikt. Eventuella tvister enligt eller i anslutning till detta avtal ska slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med skiljedomsreglerna i Stockholms skiljedomstol. Skiljedomstolen ska vara Stockholms och det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska, om inte annat överenskommits. Alla skiljeförfaranden som genomförs i enlighet med denna klausul 22, all information som offentliggörs och alla handlingar som lämnas in eller utfärdas av eller på uppdrag av någon av de tvistande parterna eller skiljemännen i något sådant förfarande samt alla beslut och tilldelningar som gjorts eller deklareras i samband med ett sådant förfarande ska hållas strikt konfidentiellt, och får inte användas för andra ändamål än dessa förfaranden eller verkställighet av ett sådant beslut eller skiljedom, eller lämnas ut till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den part informationen gäller eller, när det gäller ett beslut eller en skiljedom, föregående skriftligt medgivande från de andra tvistande parterna.