TicketCo Nordic AB NUF - vilkår for sluttbrukere

Sist revidert 1 november 2023. Versjon 1.12

1. Avtalen

TicketCo Nordic AB NUF, org nr 932 143 518 (”TicketCo”) tilbyr arrangører distribusjonsordninger for billetter (”Tjenestene”). Billetter som distribueres kjøpes fra arrangør.

Når du benytter Tjenestene til kjøp av billetter aksepterer du således arrangørens vilkår for billettkjøp. Billettprisen og dine rettigheter og plikter ovenfor TicketCo og arrangør utledes av nærværende vilkår (”Vilkårene”) og arrangørens vilkår.

Med «billett» mens i Vilkårene fysisk eller elektronisk bevis på rett til tjeneste og/eller vare fra arrangør, herunder adgangskort, sesongkort, bong og gavekort.

2. Inngåelse av avtale

Vilkårene aksepteres ved kjøp av billett. TicketCo forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre Vilkårene. Likeså forbeholder TicketCo seg retten til å stenge ute sluttbrukere som i tilknytning til bruk av Tjenestene, har gjort seg skyldig i brudd på norsk lovgivning, Vilkårene eller arrangørers vilkår.

TicketCo har 15 års aldersgrense for kjøp av billetter. Arrangør kan i sine vilkår sette høyere aldersgrense, og da er det denne høyere aldersgrensen som gjelder. Ved bestilling bekrefter du å være gammel nok til å kjøpe billetter.

TicketCo formidle billetter til lovlige arrangementer som ikke omfattes av TicketCo sine underleverandørers restriksjoner og for distribusjon til land det er lovlig å drive handel med. Det utøves kontroll av nye arrangementer. I fall TicketCo først etter salg av billetter til et arrangement får mistanke om at virksomhet hos arrangør er av en type som TicketCo ikke vil eller kan bidra til, forbeholder TicketCo seg retten til å holde tilbake utstedelse av billetter inntil beskaffenheten av angjeldende arrangement er avklart. Om billetter ikke lar seg utstede vil TicketsCo søke å tilbakeføre eventuell betaling med fratrekk for det til enhver tid gjeldende honorar/gebyr.

Du har som hovedregel ikke angrerett på billettkjøp, jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

3. Begrenset bruk  

Uten særskilt avtale med TicketCo, forutsettes du å operere utenfor næring. Du kan ikke uten særskilt avtale distribuere, endre, publisere, overvåke og/eller forstyre materiale publisert eller distribuert av TicketCo.

4. Personvern    

Ved å bruk Tjenestene eller tillate noen å bruke tjenestene på dine vegne, samtykker du til at TicketCo samler inn, lagrer, bruker, behandler og overfører til tilsluttende selskaper, underleverandører og kontraktspartnere, herunder arrangøren du har kjøpt billetter fra, dine personopplysninger. Videre samtykker du i at TicketCo sender deg informasjon om Tjenestene frem til du eventuelt reserverer deg mot å motta slik informasjon.

For å bedre din brukeropplevelse kan TicketCo lagre ”coockies” på din lokaldisk. Du kan velge å deaktivere cookies i nettleseren.

TicketCo behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for håndtering av personopplysninger og med en målsetning om å behandle personopplysninger i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene.

Hvilken informasjon som til enhver tid er registrert på deg, kan du få innsyn i ved å kontakte TicketCo på support@ticketco.net. Krav om retting og/eller sletting av personopplysninger vil kunne få betydning for TicketCo sin evne til å levere Tjenester, herunder fordi arrangører ofte stiller krav om at sluttbruker må være identifiserbar for å få tilgang til arrangement. TicketCo fraråder derfor sletting av profil, særlig før du har mottatt fullstendig oppgjør fra arrangør. Verken TicketCo eller arrangør skal være ansvarlig for problemer med levering av Tjenestene og/eller eventuelle tjenester fra arrangør, som en eventuell sletting eller feilregistrering av opplysninger kan medføre.

5. Betalingsmåter og -trygghet

TicketCo godtar ulike betalingstyper som VISA og Mastercard, TicketCo bruker kun PCI-sertifiserte PSP-teknologier for betalingstransaksjoner.

TicketCo sin internettside er blant annet beskyttet gjennom SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og PCI sertifisert Web Application Fire Wall. Din person- og brukerinformasjon krypteres for å unngå misbruk. Inntil utbetaling til arrangør og TicketCo skjer vil innbetalte midler oppbevares på egen separat klientkonto adskilt fra TicketCo sine egne midler.

6. Gebyrer for TicketCo sine tjenester

TicketCo inngår avtale med den enkelte arrangør om inndekning av honorar. Arrangørens utgifter til TicketCo vil således enten inngå i billettprisen eller fremgå av arrangørens vilkår med sluttbruker. Ved refusjon av billettkjøp forbeholder TicketCo seg retten til å trekke i fra sitt honorar og dekning av refusjonsutgifter før restbeløpet refunderes til sluttbruker.

7. Utsendelse og levering av billetter

Billetter og/eller kjøpsbekreftelse sendes normalt ut til oppgitt e-post adresse og/eller tlf nr innen en time etter at betalingstransaksjonen er godkjent.


Du har selv risiko for at riktig og virksom kontaktdata oppgis. Dersom billetten ikke mottas innen forventes tid anmodes du om å undersøke spam filteret og/eller kontakte TicketCo på support@ticketco.net eller benytter øvrige kanaler for support som tilbys av TicketCo (hjemmeside, Facebookmelding, telefon).

8. Tilbakebetaling  

Krav om tilbakebetaling må rettes til refund@ticketco.net og arrangør uten unødig opphold etter at du har blitt oppmerksom på årsaken til kravet om tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav kan være begrunnet i ugyldighet eller vesentlig mislighold av avtale med arrangør, herunder svindel eller kanselleringer. TicketCo har intet ansvar for kvaliteten på arrangørens tjenester. TicketCo sitt krav på honorar og dekning av refusjonsutgifter tilbakeføres ikke fra TicketCo og må derfor eventuelt kreves utbetalt fra arrangør.

9. Ditt ansvar

Du er selv ansvarlig for å kjøpe riktig billett i riktig antall, oppgi riktig kontaktdata, betale rettidig, samt ta vare på billetter, brukernavn og passord. Ved eventuelle mangler ved Tjenestene plikter du å reklamere innen rimelig tid.

10. Garantier og ansvar

TicketCo vil utføre Tjenestene med rimelig dyktighet og omsorg. TicketCo garanterer ikke at varen eller tjenesten fra arrangør vil leve opp til dine forventninger.

Du kan kun gjøre ansvar gjeldende ovenfor TicketCo og TicketCo sine samarbeidspartnere, ansatte, medhjelpere og tillitsmenn, for direkte tap forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet. Nevntes ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp TicketCo tar betalt for Tjenestene.

11. Konfliktløsning  

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Sluttbruker kan søke bistand hos Forbrukerrådet. Dersom partene ikke lykkes å komme frem til en minnelig løsning hos Forbrukerrådet, kan saken fremmes for Forbrukertvistutvalget. Sluttbruker kan velge å fremme saken for de ordinære domstoler.