Vilkår for bruk av påmeldings- og betalingstjenesten ticketco.no v. 1.21

Sist revidert 1 november 2023. Versjon NO 1.21

1. Generelt

Denne avtalen («Avtalen») gjelder mellom TicketCo Nordic AB NUF, org nr 932 143 518, ( «TicketCo») som tilbyr tjenester med tilknytning til billettformidling («Tjenestene») og arrangør («Arrangøren»).

Avtalen må leses og aksepteres før Arrangøren registrerer seg som arrangør. Ved å registrere seg som arrangør på TicketCo sin nettside (ticketco.events), heretter” Nettsiden”, aksepterer Arrangøren både Avtalen, TicketCo sine vilkår for sluttbrukere og øvrig informasjon som gis på Nettsiden, heretter samlet omtalt som ”Vilkårene”. TicketCo forbeholder seg retten til å endre Vilkårene. Endringer som klart er til Arrangørens ugunst vil bli varslet skriftlig i forveien. Ved motstrid skal Avtalen gå foran informasjon oppgitt på Nettsiden.

Med «billett» mens i Vilkårene fysisk eller elektronisk bevis på rett til tjeneste og/eller vare fra Arrangør, herunder adgangskort, sesongkort, bong og gavekort.

2. Undersøkelser om Arrangøren 

TicketCo kan innhente informasjon om hvorvidt Arrangøren er utrustet til å utføre sine plikter på en god måte. TicketCo forbeholder seg retten til uten å oppgi begrunnelse, å kunne unnlate å tilby en eller flere Tjenester til Arrangøren. TicketCo utbetaler ikke til Arrangørens konto før etter at Arrangøren har overført NOK 1,- fra Arrangørens konto til TicketCo sin klientkonto nr 1503 23 03320 merket med Arrangørens kundenummer hos TicketCo.

3. Tjenestene 

3.1 Generelt 

TicketCo stiller TicketCo sin programvare («TicketCo») til Arrangørens disposisjon. TicketCo er en nettbasert påmeldings- og betalingstjeneste hvor Arrangøren kan følge opp påmeldinger og salg og følge opp disse ved pålogging på Nettsiden. Brukerne av TicketCo omtales i det følgende som «Sluttbrukere».

3.2. Tjenestene – leveranse 

a) Avtaleinngåelse Avtaleinngåelse forutsetter at Arrangøren aksepterer Vilkårene, legger inn kontaktdata som blir etterspurt i forbindelse med registrering og blir godkjent av TicketCo som arrangør.

b) Aksept Arrangøren skal gjennomføre egen test av TicketCo sin funksjonalitet senest ved registrering av arrangement. Arrangøren skal uten opphold gi TicketCo skriftlig melding dersom Arrangøren ikke er fornøyd med Tjenestene.

c) Rettighetene TicketCo beholder alle rettigheter knyttet til TicketCo og annet materiale som er utarbeidet av TicketCo. Arrangøren får kun en begrenset bruksrett til TicketCo og materialet som er utarbeidet. Arrangøren har ingen rett til endring av TicketCo eller videre overdragelse av Tjenestene.

d) Drift av Nettsiden og TicketCo Det er Arrangørens eget ansvar å si opp eventuelt eksisterende avtaler med tredjemenn. TicketCo kan ikke garantere at ikke kortere perioder med nedetid kan oppstå. Status for nedetid finner du på http://status.ticketco.no

3.3 Tjenestene – avslutning 

Tjenestene ytes så lenge Arrangøren har arrangement registrert på TicketCo og/eller fullt oppgjør mellom TicketCo, Arrangøren og Sluttbrukerne ikke har skjedd. Se også punkt 10.

3.4 Support

TicketCo supportavdeling har åpent hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 17.00.

4. Databehandleravtale med TicketCo

4.1 Parter og roller

Avtalen inngås mellom databehandlingsansvarlig Arrangøren (heretter kalt “Behandlingsansvarlig”) og Databehandler TicketCo (heretter kalt “databehandler”)

Behandlingsansvarlig er eier av data mens Databehandler samler inn og behandler data på vegne av Behandlingsansvarlig.

4.2 Kontaktpersoner

Kontaktperson hos Behandlingsansvarlig er den person som har inngått avtale om bruk av TicketCo tjenestene på vegne av Behandlingsansvarlig, eller den person som spesifikt er utpekt som kontaktperson hos Behandlingsansvarlig.

Kontaktperson hos Databehandler er Daglig leder eller Customer Success Manager.

4.3 Formålet med databehandleravtalen

Behandlingen av personopplysninger som Databehandler gjør på vegne av den Behandlingsansvarlige, består i å stille TicketCo tjenestene til rådighet, samt å utføre nødvendig vedlikehold av systemet. Systemet skal brukes til salg av varer og tjenester. Dette medfører oppbevaring av personopplysninger i forbindelse med dette salget. Ved salg vil kvitteringer, herunder billetter, formidles på vegne av Behandlingsansvarlig. Disse er påført personopplysninger.

Databehandler kan kun behandle personopplysninger gjort tilgjengelig av Behandleransvarlig i henhold til denne avtale.

4.4 Varighet og oppsigelse

Behandlingen er ikke tidsbegrenset og varer inntil Avtalen sies opp av en av partene i samsvar med oppsigelsesvilkår. Ved oppsigelse av avtale kan Behandlingsansvarlig be om at personopplysninger slettes.

4.5 Partenes ansvarsområder

Arrangør er i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 å anse som Behandlingsansvarlig. Den Behandlingsansvarlige har ansvar for å påse at krav, herunder krav til sikkerhet, er oppfylt. Dette innebærer blant annet også at Behandlingsansvarlig har ansvaret for å påse at kravene er oppfylt i forbindelse med oppbevaring og bruk av personopplysningene hos Databehandleren.

TicketCo er å anse som databehandler etter General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 og kan kun behandle personopplysninger tilgjengeliggjort av Behandlingsansvarlig i henhold til denne avtale. Eventuell annen bruk av personopplysningene skal i forkant avtales særskilt og skriftlig med Behandlingsansvarlig.

Databehandler skal sikre at personopplysninger tilgjengeliggjort av Behandlingsansvarlig holdes atskilt fra egne og andres opplysninger og tjenester, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved avtalens utløp skal Databehandler påse at alle personopplysninger som er tilgjengeliggjort av Behandlingsansvarlig makuleres / slettes. I stedet for makulering kan Databehandleren levere alt utlevert / tilsendt materiale som omfatter personopplysninger, tilbake til Behandlingsansvarlig.

4.6 Formålet med bruken av databehandler

Databehandleren kan bare behandle personopplysningene i henhold til de formål som er bestemt av Behandlingsansvarlig og i samsvar med de vilkår som fremgår av denne avtalen.

Formålet for Databehandlers innsamling av personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig er: -identifikasjon av person i forbindelse med betaling av varer og tjenester som tilbys på vegne av Behandlingsansvarlig -utstedelse personifiserte billetter -elektronisk distribusjon av billetter og kvitteringer -innsamling av personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne tilby den Behandlingsansvarliges kunder de nødvendige tjenester som tilbys i forbindelse med avvikling av arrangementer

4.7 Hvilke data samles inn?

Databehandler samler inn følgende personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig: -Fornavn -Etternavn -E-post adresse -Telefonnummer -IP-adresse -Nettleser informasjon -Operativsystem -Nettleverandør -Delvis betalingskortnummer

Samlet sett ansees dette som personopplysninger. Individuelt ansees ikke IP adresse, nettleser informasjon, operativsystem, nettleverandør og delvis betalingskortnummer. som personopplysninger.

Behandlingsansvarlig kan gjennom Databehandlers tjeneste gjøre ytterligere datainnsamling basert på egne kriterier. Avhengig av hvilke data den Behandlingsansvarlige samler inn, så kan innsamlet data også ansees som personopplysninger.

4.8 Informasjonssikkerhet

Databehandler vurderer fortløpende hvilke sikkerhetsmekanismer som bør benyttes i tjenesten for å ivareta informasjonssikkerhet på et adekvat nivå.

Databehandler benytter krypteringsløsninger for innsamling og lagring av personopplysninger.

Databehandler benytter PCI-DSS sertifisert WAF (web application firewall) for å forhindre uautorisert tilgang til Tjenestene og de data som lagres der.

Personell hos Databehandler kan kun behandle data ved passordbeskyttet innlogging i tjenesten.

Databehandler benytter også 3. parts verktøy for monitorering og overvåking av tjenesten.

4.9 Bruk av underleverandører

Dersom en av partene engasjerer utenforstående (underleverandører) til å utføre ytelser som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse ytelsene på samme måte som han selv stod for utførelsen. Databehandleren skal sørge for at underleverandør undertegner og forplikter seg til å følge behandlingsansvarliges Databehandleravtale.

Databehandler benytter følgende underleverandører for behandling av personopplysninger. Personopplysninger som beskrevet i punkt 4.7 kan helt eller delvis behandles av underleverandørene:

-Adyen B.V. i forbindelse med betalingstjenester som gjennomføres av Databehandler -Amazon Web Services EMEA SARL i forbindelse med lagring av data spesifikt tilknyttet tjenesten til Databehandler -Zoho Corporation Pvt. i forbindelse med lagring av data tilknyttet supporttjenester som tilbys av Databehandler -Intercom Inc. i forbindelse med lagring av data tilknyttet supportjenester som tilbys av Databehandler -Innocode AS i forbindelse med utvikling av Tjenestene som Databehandler tilbyr.

5. Integrasjoner- API-tjenester, Zapier, integrasjoner mot tredjepartstjenester utveksling av kundedata mv 

a) Tilgang Leveranse av applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt-tjenester («API-Tjenester») kan skje dersom TicketCo oppfatter at Arrangøren og/eller Arrangørens medhjelpere er skikket til å håndtere mottak av slike tjenester på en god måte.

TicketCo forbeholder seg retten til uten å oppgi begrunnelse, å unnlate helt eller delvis å tilby API-Tjenester og/eller stille flere krav enn de som fremkommer av Avtalen som betingelse for å yte eller fortsette å yte, API-Tjenester til Arrangøren.

Ved bruk av API-Tjenester får Arrangøren en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å benytte nærmere angitte deler av TicketCo sitt programmeringsgrensesnitt.

b) Plikter ved mottak av API-tjenester og/eller kundedata API-Tjenestene leveres under forutsetning av at Arrangøren benytter API-Tjenestene til lovlig virksomhet, på en lovlig måte, under hensyntaken til TicketCo, Arrangørens og sluttbrukernes interesser.

Arrangøren skal innrette bruken av API-Tjenester og håndtere mottatte data, herunder personopplysninger og transaksjonsdata, slik at:

  • Sensitive opplysninger, herunder transaksjonsdata og personopplysninger, ikke skal komme på avveie
  • Personopplysninger, transaksjonsdata som inneholder kundedata og sensitive opplysninger for øvrig, holdes hemmelig
  • Ved bruk av kundedata til utsendelse av elektroniske meldinger, herunder pr e-post og SMS, skal meldingene være innrettet slik at mottaker lett kan melde seg av den aktuelle utsendelseslisten. Arrangøren skal innen en virkedag kunne slette og/eller korrigere informasjon som TicketCo, sluttbrukere eller andre måtte ha legitime interesser i å få slettet eller korrigert
  • Arrangøren innen en virkedag kan tilpasse sin bruk av API-Tjenestene til uforutsette hendinger som avlysning av arrangement
  • Arrangøren oppfyller de krav TicketCo til enhver tid stiller til mottakere av API-Tjenestene som Arrangøren til enhver tid mottar
  • Arrangøren på forespørsel fra TicketCo når som helst innenfor en virkedag skal kunne fremlegge dokumentasjon på at Arrangøren oppfyller sikkerhetskravene TicketCo stiller til mottakere av API-Tjenester
  • Alle produkter og/eller tjenester som produseres ved hjelp av API-Tjenestene merkes «Powered by TicketCo» med bruk av offisiell TicketCo-logo i riktige farger dersom API-tjenestene benyttes slik at de brukes til offentlig fremvisning.

c) Ansvarsfraskrivelse API-Tjenestene leveres som de er uten garantier. Arrangøren bruker API-Tjenestene på eget ansvar og risiko, og vil alene være ansvarlig for eventuelle skader som følge av bruken av API-Tjenestene. TicketCo er kun ansvarlig for det direkte tap som Arrangøren lider som følger av forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger fra TicketCo sin side.

Dersom TicketCo er integrert mot tredjeartssystemer hvor data skal overføres fra TicketCo til tredjepart, begrenses TicketCo sitt ansvar til å forsøke å levere data i samsvar med tredjeparts instruksjoner for slik dataleveranse.

d) Skadesløsholdelse Arrangøren skal erstatte og holde TicketcCo, og TicketCo sine tillitspersoner, ansatte og samarbeidspartnere, skadesløse for ethvert tap, ansvar eller utgift (inkludert advokatutgifter) som inntreffer eller pålegges som følge av krav, søksmål eller rettslige prosesser som er basert på eller oppstår som følge av Arrangørens brudd på Avtalen og/eller Vilkårene, eller som på annen måte er knyttet til Arrangørens bruk av API-Tjenestene.

6. Vederlag, fakturering og oppgjør 

a) Oppgjør Sluttbrukerne innbetaler til en oppgjørskonto som er opprettet og behandles som en klientkonto og hvis midler holdes adskilt fra TicketCo sine egne midler. Oppgjør skjer ved at TicketCo overfører avtalt andel av Sluttbrukernes innbetaling fra klientkonto til driftskonto. TicketCo kan kreve administrasjonsgebyr for utsendelse av faktura.

b) Priser Priser fremkommer av den til enhver tid gjeldende prisliste publisert på Nettsiden. Prisøkninger for pågående arrangementer varsles skriftlig før prisøkningen trår i kraft. TicketCo forbeholder seg retten til å oppjustere pris for arrangementer i fall det inntrer eller avdekkes forhold som TicketCo ikke forutså eller med rimelighet kunne forutse da prisen ble satt og som medfører at oppdraget blir vesentlig mer tidkrevende og/eller kostbart enn først antatt. TicketCo skal varsle Arrangøren så snart TicketCo innser at oppjustering av prisen kan bli aktuelt.

c) Oppgjørstidspunkt TicketCo gis rett til å tilegne seg sitt honorar fra oppgjørskonto etter hvert som innbetaling fra Sluttbrukerne betales inn. Utbetaling til Arrangør skjer uten unødig opphold etter avvikling av arrangement såfremt annet ikke er eksplisitt avtalt. TicketCo forbeholder seg retten til å holde tilbake eller tilbakeføre midler når hensynet til Sluttbrukerne eller andre tilsier dette, herunder ved condictio indebeti, ugyldighet i avtalegrunnlaget mellom Sluttbruker og Arrangør, svindel og avlysning av arrangement. Ved eventuell refusjon til Sluttbrukere dekker TicketCo inn sine utgifter og tar betalt i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

d) Reklamasjon Dersom Arrangøren mener at TicketCo har beregnet seg for mye honorar og/eller levert mangelfulle tjenester, skal dette meddeles TicketCo skriftlig så snart som mulig.

e) Betalingsstrøm Arrangøren kan ikke instruere Sluttbrukere om å gjøre opp for billetter uten bruk av TicketCo.

7. Garantier og begrensninger i disse

a) TicketCo garanterer at Tjenestene vil bli utført med rimelig dyktighet og omsorg. TicketCo garanterer dog ikke at Tjenestene vil oppfylle Arrangørens spesielle formål eller krav, eller at bruken av det leverte vil være uavbrutt eller uten feil.

b) TicketCo garanterer en oppetid i hver enkelt kalendermåned på sine webtjenester på minst 98 %. Oppetiden beregnes av gjennomsnittet av samtlige dager i hver enkelt kalendermåned.

c) Dersom Arrangøren gir TicketCo skriftlig melding om et brudd på ovenstående garanti, plikter TicketCo for egen regning å gjøre rimelige anstrengelser for å rette. Dersom TicketCo etter å ha gjort slike rimelige anstrengelser ikke er i stand til å rette opp bruddet på garantien, skal TicketCo sitt ansvar i forbindelse med bruddet på garantien være begrenset til å refundere det beløp Arrangøren har betalt for den aktuelle Tjenesten og/eller leveransen i den perioden garantien var brutt.

d) Uten hensyn til det foregående er TicketCo ikke ansvarlig overfor Arrangøren i den utstrekning et avvik skyldes feil begått av andre enn TicketCo og/eller det ikke er utvist grov uaktsomhet eller forsett fra TicketCo sin side.

8. Ansvar og beføyelser for krenkelse

a) TicketCo skal forsvare og holde Arrangøren skadesløs for ethvert krav som fremsettes mot Arrangøren som følge av at materiale levert av TicketCo krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, under forutsetning av at Arrangøren (i) omgående melder fra til TicketCo om ethvert slikt krav fra tredjemann, (ii) gir TicketCo retten til å kontrollere og styre forberedelsene, forsvaret og forlik av ethvert slikt krav, (iii) samarbeider fullt og helt med TicketCo i denne forbindelse, og (iv) overholder TicketCo instruks om å avslutte enhver bruk av materiale som det i henhold til TicketCo egen bedømmelse er sannsynlig vil bli bedømt som en krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter.

b) Punkt 7 a) skal ikke få anvendelse for noen krenkelse som følge av; (i) bruk av materialet på annen måte enn i overensstemmelse med de relevante instruksjoner gitt av TicketCo, (ii) enhver endring, modifisering eller revisjon av materialet som ikke uttrykkelig er skriftlig godkjent av TicketCo, (iii) Arrangørens manglende bruk av rettinger eller forbedringer gjort tilgjengelig av TicketCo, (iv) Arrangørens distribusjon, markedsføring eller bruk av materialet til fordel for tredjemann, eller (v) kombinasjonen av materialet med materiale som ikke er levert eller godkjent av TicketCo.

c) Dersom et materiale påstås, eller i henhold til TicketCo rimelige oppfatning vil kunne påstås å krenke tredjemanns immaterielle rettigheter, kan TicketCo innenfor rimelig tid velge å enten: (i) sikre Arrangøren en rett til å fortsette bruken av materiale, (ii) for egen regning erstatte slikt materiale med vesentlig likeverdig materiale, eller (iii) endre materialet. Dersom TicketCo etter en rimelig vurdering kommer til at Arrangøren ikke kan sikres en rett til å fortsette bruken, og at materialet ikke lar seg endre eller erstatte, skal det angivelig krenkende materialet returneres til TicketCo, og TicketCo sitt maksimale ansvar for en slik krenkelse skal være å refundere det beløp Arrangøren har betalt for det aktuelle materialet, med fradrag for Arrangørens fordel ved bruk.

d) Bestemmelsene i dette Punkt 7 regulerer TicketCo sitt fulle og hele Ansvar, og Arrangørens eneste beføyelser i forbindelse med krenkelse eller påstand om krenkelse.

e) Dersom Arrangøren gir TicketCo tilgang til programvare, spesifikasjoner, innhold eller annet materiale, forplikter Arrangøren seg til å erstatte, forsvare og holde TicketCo skadesløs mot ethvert ansvar som pådras eller påstås i forbindelse med krenkelse av tredjemanns rettigheter.

f) Arrangøren er selv alene ansvarlig for innholdet Arrangøren publiserer på Nettsiden og vil holde TicketCo skadesløs for krav i denne forbindelse. Innhold på Nettsiden skal fjernes umiddelbart etter anmodning fra TicketCo. Arrangøren vil også holde TicketCo skadesløs for krav som skyldes lovbrudd og annen svikt på Arrangørens side og annet som Arrangøren er nærmest å bære risikoen for. Det er ikke tillatt å bruke TicketCo til markedsføring eller salg av tobakk.

9. Ansvarsbegrensning

Ut over levering av Tjenestene er avtalerelasjonen mellom Arrangør og Sluttbrukerne TicketCo uvedkommende, herunder at Arrangøren innrapporterer korrekt merverdiavgift. Arrangører kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor TicketCo, TicketCo sine samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn, for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. TicketCo ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Arrangøren har betalt for den aktuelle Tjeneste.

10. Samarbeid

Arrangøren erkjenner og samtykker i at:

a) Arrangøren skal samarbeide med TicketCo ved utførelse av Tjenestene, herunder, men ikke begrenset til å gi TicketCo nødvendige fasiliteter og tilgang til passende data, informasjon og personell, og Arrangøren erkjenner og samtykker i at TicketCo sine ytelser er avhengig av Arrangørens rettidige og effektive oppfyllelse av disse pliktene, samt rettidige avgjørelser og godkjennelser fra Arrangørens side i forbindelse med Tjenestene.

b) Arrangørens manglende medvirkning vil kunne virke negativt inn på TicketCo sin mulighet til å oppfylle sine forpliktelser. Eventuelle milepæler må i så fall justeres, og for Tjenester basert på fast pris, vil tilleggstjenester som kan henføres til slike forhold på Arrangørens hånd bli fakturert i henhold til TicketCo sine standardsatser.

c) Under utførelsen av sine forpliktelser etter Avtalen kan TicketCo være avhengig av data, materiale og annen informasjon gitt av Arrangøren, uten at denne informasjonen er gjenstand for noen selvstendige undersøkelser eller verifisering fra TicketCo sin side. TicketCo skal kunne legge til grunn og stole på riktigheten og nøyaktigheten av slik informasjon under utførelsen av sine Tjenester. TicketCo sitt påslag av MVA på sine tjenester avledes av hvilken MVA-kategori Arrangør setter på sine tjenester. Arrangøren plikter å sørge for å merke billettene med riktig MVA-kategori.

d) TicketCo sin utførelse av Tjenester kan inkludere råd og anbefalinger. Alle avgjørelser i forbindelse med slike råd og anbefalinger skal tas av Arrangøren, og er Arrangørens ansvar alene

11. Opphør 

a) Hver av partene har rett til å si opp Avtalen dersom den annen part (i) har misligholdt Avtalen vesentlig, og (ii) ikke har rettet opp slikt mislighold innen tretti (30) dager etter å ha mottatt melding fra den annen part. Manglende eller forsinket betaling av faktura, bruk av TicketCo eller annet materiell levert av TicketCo i strid med lov, tredjemanns rettigheter eller til betydelig skade for TicketCo og/eller tredjepart, skal alltid regnes som vesentlig mislighold.

b) Dersom Arrangøren ønsker å si opp Avtalen av andre grunner enn de som er regulert i Punkt a) ovenfor, skal Arrangøren om annet ikke avtales, gi TicketCo skriftlig melding (“Oppsigelse”) om dette med minimum tre (3) måneders varsel.

c) Ved ethvert opphør av Avtalen skal Arrangøren betale til TicketCo alt vederlag og alle utgifter som er opptjent eller påløpt i forbindelse med utførelsen av Tjenestene til og med utløpet av oppsigelsesperioden. Arrangøren skal også refundere alle TicketCo sine rimelige kostnader i forbindelse med opphøret av Avtalen, med unntak av de tilfeller hvor opphøret følger av vesentlig mislighold fra TicketCo sin side.

d) For delvis avsluttede periodiske Leveranser eller milepæler som ennå ikke er forfalt til betaling på tidspunktet for opphør av Avtalen skal Arrangøren betale en forholdsmessig andel i henhold til hvor stor del av Tjenestene eller Leveransen TicketCo har ferdigstilt på tidspunktet for opphøret av Avtalen.

12. Taushetsplikt

Hver av partene plikter å bevare taushet om opplysninger og informasjon parten får hånd om i løpet av avtaletiden og som parten bør forstå at den andre parten ønsker skal behandles konfidensielt. Dersom en part søker bistand hos tredjemann, skal også tredjemann pålegges slik taushetsplikt. Disse bestemmelsene om taushetsplikt skal gjelde i to (2) år etter utløpet eller opphøret av Avtalen. Alle ansatte hos TicketCo skal ha undertegnet taushetserklæring.

13. Opplysninger om Arrangøren

Ved bestilling av Tjenester og/eller Leveranser vil selskaps- og personopplysninger («opplysninger») som Arrangøren oppgir bli lagret i TicketCo sin kundebase. Det vil også kunne bli innhentet kredittvurdering av Arrangøren i henhold til punkt punkt 2. Fysiske personer har på forespørsel rett til innsyn, jf. Personopplysningsloven § 18, og kan kreve uriktige eller ufullstendige personopplysninger rettet. For utførelsen av Tjenester og Leveranser kan TicketCo motta, behandle og overføre Arrangørens opplysninger mellom sine tilsluttede selskaper, sine underleverandører og kontraktsparter. Videre kan TicketCo og TicketCo sine tilsluttede selskaper behandle Arrangørens opplysninger for enhver kommunikasjon med Arrangøren, inkludert blant annet invitasjon til arrangementer og distribusjon av TicketCo materiale. I den utstrekning TicketCo sin behandling av Arrangørens opplysninger er blitt utført i overensstemmelse med Avtalen eller det som kan anses som vanlig bruk i forbindelse med utførelsen av Tjenestene, skal Arrangøren erstatte, forsvare og holde TicketCo skadesløs fra alle krav, erstatningsansvar, tap og rimelige omkostninger pådratt av eller påstått mot TicketCo i forbindelse med ethvert krav fra tredjemann relatert til behandlingen av Arrangørens opplysninger.

14. Stenging av Tjenester

TicketCo kan uten forvarsel stenge Arrangørens tilgang til en eller flere Tjenester helt eller delvis om Arrangøren misligholder sine forpliktelser etter Vilkårene. Stenging kan også finne sted om Arrangøren misbruker eller overbelaster utstyr eller nettverk, utviser en atferd som forringer tjenestekvaliteten for andre av TicketCo sine kunder, medfører fare for skade på materiell eller omdømme til TicketCo eller andre og/eller tilbyr tjenester eller produkter som inngår på restriksjonslistene til TicketCo sine underleverandører og som TicketCo ikke er autorisert til å formidle, herunder tobakk. TicketCo kan heller ikke benyttes til innsamling av sensitive personopplysninger. TicketCo vil så langt situasjonen tillater det, søke å varsle Arrangøren i forkant av en eventuell stenging.

15. Reklamasjonsfrist

Arrangøren må uten ugrunnet opphold varsle TicketCo om omstendigheter som Arrangøren anser for å utgjøre grunnlag for et eventuelt krav. Ethvert søksmål mot TicketCo må være reist innen det første til å inntreffe av; tolv (12) måneder etter hendelsene som danner grunnlag for søksmålet fant sted, eller tolv (12) måneder etter levering av Tjenestene eller Leveransene, uavhengig av type søksmål, skade, krav, ansvar, kostnad, utgift eller tap, enten det har sitt grunnlag i Avtalen, kontrakt, lovgivning, ulovfestet erstatningsansvar eller annet.

16. Uavhengig kontraktør

Partene er innforstått med at hver av partene i Avtalen er en uavhengig kontraktør, og at ingen av partene er, eller skal bli ansett som, en agent, distributør, ansvarlig eller representant for den annen part. Ingen av partene må presentere seg selv, direkte eller implisitt, som en agent for den annen, eller på noen annen måte påta eller skape noen forpliktelse på vegne av, eller i den annens navn.

17. Force Majeure

Unntatt for betalingsforpliktelser er verken Arrangøren eller TicketCo ansvarlige for noen forsinkelse som skyldes omstendigheter eller årsaker utenfor partens kontroll, herunder, men ikke begrenset til brann eller annen ulykke, streik eller annen arbeidskonflikt, krig eller annen voldshandling, eller lov, pålegg eller krav fra offentlig organ eller autoritet.

18. Arbeidstakere

Ingen av partene må under Avtalens løpetid og før 3 måneder deretter, kontakte noen arbeidstaker hos den annen part som har vært direkte involvert i Tjenester eller leveranser, med tanke på ansettelse/ engasjement som arbeidstaker, konsulent eller liknende, uten den annen parts uttrykkelige skriftlige samtykke.

19. Kundereferanser 

Partene samtykker i bruk av hverandres navn og/eller logo i presentasjoner, markedsføringsmateriell, kundelister, finansielle rapporter, websider og andre markedsføringsrelaterte aktiviteter. TicketCo kan oppgi Arrangøren som kunde av TicketCo og beskrive generelt hvilken type Tjenester de utfører for Arrangøren i TicketCo’ markedsføringsmateriell, presentasjoner og anbud til eksisterende og fremtidige kunder.

20. Overlevende bestemmelser

Bestemmelsene i punktene 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 og 21 i Avtalen skal overleve opphør og oppsigelsen av Avtalen.

20. Overdragelse

TicketCo kan overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen så fremt dette ikke er urimelig for Arrangøren. Arrangøren kan kun overføre sine rettigheter og plikter etter Avtalen til annet foretak innen samme konsern.

21. Lovvalg og verneting. 

Avtalen reguleres av norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting.