TicketCo Sweden AB – villkor för slutanvändare


Senast uppdaterad: 01 november 2023 Version- SE 1.11

1. Avtalet

TicketCo Nordic AB, organisationsnummer 559154-4175, (”TicketCo”) erbjuder ett biljettdistributionssystem (”tjänsten”) till evenemangsarrangörer. De biljetter som TicketCo distribuerar köps från evenemangsarrangörerna.

När du använder tjänsten för att köpa biljetter, godkänner du evenemangsarrangörernas villkor för biljettköp. Biljettpriset samt dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till TicketCo och evenemangsarrangören har hämtats från de för närvarande tillämpliga villkoren (”villkor”) samt evenemangsarrangörens villkor.

I villkoren syftar ”biljett” på det fysiska eller digitala beviset på rätten till en tjänst och/eller produkt från evenemangsarrangören, inklusive passerkort, säsongskort, vouchers och presentkort.

2. Ingående av avtal

När du köper en biljett godkänner du villkoren. TicketCo förbehåller sig rätten att ändra villkoren utan föregående meddelande. På liknande sätt förbehåller sig TicketCo rätten att spärra slutanvändare som i samband med användningen av tjänsterna bryter mot lagstiftningen i Sverige, villkoren eller evenemangsarrangörens villkor.

Du måste vara minst 16 år för att köpa biljetter via TicketCo. Evenemangsarrangören har rätt att höja minimiåldern i sina villkor. Om de gör detta är det denna högre minimiålder som gäller. Du måste intyga att du har rätt ålder för att köpa biljetter när du beställer.

TicketCo distribuerar biljetter till lagliga evenemang som inte omfattas av TicketCo:s underleverantörers begränsningar och distribuerar till länder med vilka det är lagligt att driva handel. Kontroller utförs på nya evenemang. Om TicketCo, utifrån evenemangets karaktär, misstänker att man inte vill eller kan bidra till en evenemangsarrangörs aktiviteter efter att biljetterna har sålts, förbehåller sig TicketCo rätten att avstå från att expediera biljetterna tills evenemangets karaktär har klargjorts. Om biljetterna inte kan utfärdas kommer TicketCo att försöka återbetala biljettpriset minus avdrag för avgifter/kostnader som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Som generell regel går det inte att avboka biljettköp såvida inte evenemanget har ställts in.

3. Begränsad användning

Utan särskilt avtal med TicketCo förutsätts du inte agera som ett företag. Du får inte, utan särskilt avtal, distribuera, ändra, publicera, övervaka och/eller ingripa i material som publicerats eller distribuerats av TicketCo.

4. Integritetsskydd 

När du använder tjänsterna eller låter någon annan använda tjänsterna på dina vägnar samtycker du till att TicketCo samlar in, lagrar, använder, behandlar och överför dina personuppgifter till dotterbolag, underleverantörer och avtalsparter, inklusive evenemangsarrangören som du köpte biljetterna av. Vidare samtycker du till att TicketCo skickar dig information om tjänsterna tills dess att du faktiskt återkallar ditt samtycke till att ta emot sådan information.

För att förbättra din användarupplevelse kan det hända att TicketCo lagrar cookies på din lokala hårddisk. Du kan välja att avaktivera cookies i din webbläsare.

TicketCo behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter när som helst och i syfte att behandla personuppgifter i enlighet med grundläggande integritetsskyddsöverväganden, inklusive behovet av personlig integritet, integritetsskydd och att se till att personuppgifterna håller tillfredsställande kvalitet.

Du kan när som helst granska de uppgifter vi har registrerat om dig genom att kontakta TicketCo på support@ticketco.se. Begäran om att korrigera och/eller radera personuppgifter kan påverka TicketCo:s möjlighet att leverera tjänsterna. Evenemangsarrangören kan dessutom fastställa ett krav på att slutanvändaren måste kunna identifieras för att få tillträde till evenemanget. Därför avråder TicketCo från att du raderar din profil, framför allt innan du har fått full avräkning från evenemangsarrangören. Varken TicketCo eller evenemangsarrangören ansvarar för problem med att leverera tjänsterna och/eller tjänster från evenemangsorganisatören som raderingen eller den felaktiga registreringen av uppgifter kan medföra.

5. Betalningssätt och säkerhet

TicketCo accepterar olika betalningssätt såsom VISA och MasterCard. TicketCo använder endast PCI-certifierade PSP-tekniker för betalningstransaktioner.

TicketCo:s webbplats skyddas av tekniker såsom SSL-teknik (Secure Socket Layer) och PCI-certifierad webbapplikationsbrandvägg. Dina person- och användaruppgifter är krypterade för att undvika missbruk. Tills dess att betalningen har gjorts till evenemangsarrangören och TicketCo förvaras det inbetalda beloppet på ett förvaltningskonto som är separat från TicketCo:s egna medel.

Om du väljer att använda TicketCo:s lösning för återkommande avtal, där dina kortuppgifter kan lagras för senare köp, accepterar du att ditt kortnummer kan lagras. Ditt kortnummer lagras säkert hos vår betalningsbehandlare Adyen (https://www.adyen.com).

6. TicketCo:s serviceavgifter

TicketCo ingår avtal med varje individuell evenemangsarrangör om täckning av dess avgifter. De avgifter som TicketCo debiterar evenemangsarrangören kommer antingen att inkluderas i biljettpriset eller anges i evenemangsarrangörens villkor för slutanvändare. Vid återbetalning av biljettköp förbehåller sig TicketCo rätten att dra av sina avgifter och utgifter för återbetalningen innan det återstående beloppet betalas tillbaka till en slutanvändare.

7. Expediering och leverans av biljetter

Biljetter och/eller köpbekräftelser skickas normalt till den registrerade e-postadressen och/eller telefonnumret inom en timme efter att betalningstransaktionen har godkänts.

Det är ditt ansvar att se till att de korrekta och aktuella kontaktuppgifterna registreras. Om du inte får biljetten inom förväntad tid kan du kontrollera ditt spamfilter och/eller kontakta TicketCo på support@ticketco.se eller använda de andra supportkanaler som erbjuds av TicketCo (webbplats, Facebook-meddelande eller telefon).

8. Återbetalningar 

Begäran om återbetalning måste skickas till refund@ticketco.se och evenemangsarrangören utan onödigt dröjsmål efter att du har blivit uppmärksam på anledningen till att du begär en återbetalning. Begäran om återbetalning kan grundas på ogiltighet eller väsentliga avtalsbrott hos evenemangsarrangören, inklusive bedrägeri eller avbokningar. TicketCo ansvarar inte för kvaliteten på evenemangsarrangörens tjänster. TicketCo:s rätt till avgifter och täckning av återbetalningsutgifter återbetalas inte från TicketCo och måste därför begäras som en återbetalning direkt från evenemangsarrangören.

9. Ditt ansvar

Du ansvarar för att köpa korrekt biljett och korrekt antal biljetter, registrera korrekta kontaktuppgifter, betala i tid och skydda dina biljetter, ditt användarnamn och ditt lösenord. I händelse av fel i tjänsterna är du skyldig att lämna in klagomål inom en rimlig tidsfrist.

10. Garantier och ansvar

TicketCo utför tjänsterna med rimlig kunnighet och omsorg. TicketCo garanterar inte att produkten eller tjänsten från evenemangsarrangören lever upp till dina förväntningar.

Du kan endast åberopa ansvar gentemot TicketCo och TicketCo:s partner, anställda, medhjälpare och tjänstemän för direkta förluster orsakade av avsiktlig eller grov oaktsamhet. Ovannämnda ansvar är under alla omständigheter begränsat till det belopp TicketCo debiterar för tjänsterna.

11. Tvistlösning 

Detta avtal regleras av lagstiftningen i Sverige och lyder under de svenskle domstolarnas exklusiva behörighet. Parterna är skyldiga att försöka lösa eventuella tvister i godo. Slutanvändare kan välja att väcka talan vid allmän domstol.