Ogólne warunki świadczenia usług dla użytkowników końcowych

1. Umowa
TicketCo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-401), ul. Al. Gen. Józefa Hallera 2B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736836, NIP 7010827124, REGON 380646977, kapitał zakładowy 5,000.00 zł („TicketCo”) oferuje system dystrybucji biletów („Usługi”) dla organizatorów wydarzeń. Mogą Państwo korzystać z Usług w celu kupowania biletów online. Bilety, których dystrybucją zajmuje się TicketCo, są kupowane bezpośrednio od organizatorów wydarzeń. Kiedy kupują Państwo bilet korzystając z Usług, TicketCo umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Państwem a organizatorem wydarzenia.

Podczas korzystania z Usług w celu zakupu biletów akceptują Państwo zasady nabywania biletów określone przez organizatora wydarzenia poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie TicketCo. Cena biletu oraz Państwa prawa i obowiązki w stosunku do TicketCo i organizatora wydarzenia wynikają z aktualnie obowiązujących Ogólnych warunków świadczenia usług dla użytkowników końcowych („Warunki") oraz regulaminu organizatora wydarzenia.

Pojęcie „bilet” oznacza w Warunkach fizyczny lub cyfrowy dowód prawa do usługi lub produktu oferowanych przez organizatora wydarzenia, w tym przepustki, karty sezonowe, vouchery i karty podarunkowe.


2. Zawarcie umowy
Podczas kupowania biletu akceptują Państwo Warunki poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie TicketCo. TicketCo zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków bez uprzedzenia. TicketCo zastrzega sobie prawo do blokowania (poprzez wyłączenie możliwości dokonywania zakupów) użytkowników końcowych, którzy w związku z korzystaniem z Usług naruszają obowiązujące prawo, Warunki lub regulamin organizatora wydarzenia.

Muszą Państwo mieć ukończone co najmniej 15 lat, aby zakupić bilety za pośrednictwem TicketCo. Organizatorzy wydarzeń mogą ustalić wyższy minimalny wiek w swoim regulaminie – w takim wypadku zastosowanie ma wyższy minimalny wiek. W czasie składania zamówienia muszą Państwo potwierdzić, że spełniają Państwo wymagania co do wieku.

TicketCo prowadzi dystrybucję biletów na zgodne z prawem wydarzenia, które nie są objęte ograniczeniami nakładanymi przez podwykonawców TicketCo, w państwach z którymi dozwolone jest prowadzenie obrotu handlowego. Nowe wydarzenia są sprawdzane. Jeśli, biorąc pod uwagę charakter wydarzenia, po sprzedaniu biletów TicketCo uzyska podstawy do stwierdzenia, że nie życzy sobie lub nie może brać udziału w działalności organizatora wydarzenia ze względu na to, że ta działalność może stanowić lub być związana z potencjalnym lub rzeczywistym naruszeniem obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów i niekorzystnie wpływać na interesy użytkowników końcowych, TicketCo zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od wysyłki biletów do czasu wyjaśnienia charakteru wydarzenia. Jeśli bilety nie mogą być wydane, TicketCo dołoży starań aby zwrócić wszelkie płatności w imieniu i z upoważnienia organizatora wydarzenia pomniejszone o opłaty i należności znajdujące zastosowanie w danym czasie. Nie ogranicza to Państwa prawa do żądania zwrotu środków bezpośrednio od organizatora wydarzenia.

Co do zasady nie przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z zakupionego biletu, chyba że wydarzenie zostanie odwołane.

Ze względu na to, że usługi oferowane przez TicketCo są związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi odbywającymi się określonego dnia lub w określonym czasie, nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy.


3. Ograniczone zastosowanie
Jeśli nie zawarli Państwo odrębnej umowy z TicketCo, przyjmujemy, że nie działają Państwo jako przedsiębiorcy. Bez zawarcia odrębnej umowy nie mogą Państwo rozpowszechniać, zmieniać, publikować, monitorować ani ingerować w materiały publikowane lub rozpowszechniane przez TicketCo.


4. Ochrona danych 
Zasady określone w niniejszej części znajdują zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych wykonywanego przez TicketCo jako administratora danych. TicketCo jest administratorem w stosunku do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z rejestracją i korzystaniem z profilu użytkownika na platformie TicketCo. Kontakt z TicketCo możliwy jest w następujący sposób: support@ticketco.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez TicketCo Usług opisanych w niniejszych Warunkach. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, którą zawierają Państwo z TicketCo oraz do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem tej umowy, tj. podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). TicketCo przetwarza Państwa dane osobowe przez okres świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest wymagane, jeżeli chcą Państwo korzystać z profilu użytkownika na platformie TicketCo. Za pośrednictwem platformy TicketCo mogą Państwo kupować bilety także bez rejestrowania profilu użytkownika.

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane przez inne osoby działające jako administratorzy danych (np. organizatorów wydarzeń), mogą znajdować zastosowanie polityki prywatności i inne warunki określane przez takie osoby.

W celu świadczenia Usług TicketCo korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym w razie potrzeby przekazuje dane osobowe użytkowników w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług. Są to następujące kategorie odbiorców: spółki powiązane TicketCo, podwykonawcy TicketCo (w tym dostawcy usług IT oraz usług płatniczych) i organizatorzy wydarzeń, od których kupują Państwo bilety.

Mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych (polegającego zasadniczo na uzyskaniu kopii danych oraz podstawowych informacji o ich przetwarzaniu), prawo do dokonania ich sprostowania (polegającego zasadniczo na poprawieniu nieprawidłowych danych), żądania usunięcia danych (np. wtedy, gdy ich przetwarzanie nie jest już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane), do przenoszenia danych (polegającego zasadniczo na uzyskaniu Państwa danych w formacie nadającym się do odczytu przez komputer wtedy, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową), do żądania ograniczenia przetwarzania (polegającego zasadniczo na tymczasowym zaprzestaniu korzystania z danych) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora). Realizacja wskazanych praw odbywa się poprzez kontakt z TicketCo za pośrednictwem wcześniej wskazanych danych kontaktowych.

Żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych mogą mieć wpływ na zdolność TicketCo do świadczenia Usług, w tym ze względu na fakt, że organizatorzy wydarzeń często wymagają zapewnienia możliwości identyfikacji użytkownika końcowego w celu uzyskania wstępu na wydarzenie. Dlatego też TicketCo odradza usuwanie Państwa profilu, zwłaszcza przed otrzymaniem pełnego rozliczenia od organizatora wydarzenia. TicketCo i organizator wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z dostarczaniem Usług lub jakichkolwiek usług świadczonych przez organizatora wydarzenia, które mogą wynikać z zawinionego przez użytkownika końcowego usunięcia lub nieprawidłowej rejestracji informacji.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych wykonywane przez TicketCo narusza przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu poprawy doświadczenia użytkownika, TicketCo może przechowywać pliki cookie na Państwa lokalnym dysku twardym. Mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej.


5. Sposoby płatności i bezpieczeństwo
TicketCo akceptuje różne sposoby płatności, takie jak VISA i MasterCard. Dla transakcji płatniczych TicketCo korzysta wyłącznie z technologii dostarczanych przez dostawców usług płatniczych z certyfikatem PCI.

Strona internetowa TicketCo jest zabezpieczona przez technologie takie jak SSL (Secure Socket Layer) oraz zapory sieciowe aplikacji internetowych z certyfikatem PCI. Aby zapobiec ich niewłaściwemu użyciu, Państwa dane osobowe i dane użytkownika są szyfrowane. Do momentu dokonania płatności na rzecz organizatora wydarzenia i TicketCo, wpłacone środki są przechowywane na wyodrębnionym rachunku oddzielnie od środków własnych TicketCo.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z rozwiązania powtarzalnych transakcji TicketCo, w ramach którego dane Państwa karty płatniczej mogą być przechowywane na potrzeby kolejnych zakupów, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie numeru Państwa karty. Numer Państwa karty jest bezpiecznie przechowywany przez naszego dostawcę usług płatniczych Adyen (https://www.Adyen.com).


6. Opłaty za usługi TicketCo
TicketCo zawiera odrębną umowę dotyczącą pokrywania opłat TicketCo z każdym z poszczególnych organizatorów wydarzeń. Dlatego opłaty pobierane przez TicketCo od organizatora wydarzenia będą uwzględnione w cenie biletu lub wskazane w regulaminie organizatora wydarzenia dla użytkowników końcowych. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu w imieniu i z upoważnienia organizatora wydarzenia, TicketCo zastrzega sobie prawo do odliczenia swoich opłat i pokrycia kosztów zwrotu przed zwróceniem pozostałej kwoty użytkownikowi końcowemu. Nie ogranicza to Państwa prawa do żądania zwrotu środków bezpośrednio od organizatora wydarzenia.


7. Wystawienie i dostarczenie biletów
Bilety i potwierdzenia zakupu są zwykle wysyłane na zarejestrowany adres e-mail lub numer telefonu w ciągu jednej godziny od zatwierdzenia transakcji płatniczej.

Zobowiązują się Państwo zapewnić, aby podawane dane kontaktowe były poprawne i aktualne. Jeśli nie otrzymają Państwo biletu w oczekiwanym terminie, proszę sprawdzić filtr antyspamowy, skontaktować się z TicketCo pod adresem support@ticketco.pl lub skorzystać z innych kanałów wsparcia udostępnianych przez TicketCo (strona internetowa, wiadomość na Facebooku lub kontakt telefoniczny).


8. Zwroty
Żądania zwrotu pieniędzy należy przesyłać na adres refund@ticketco.pl oraz do organizatora wydarzenia, bez zbędnej zwłoki po dowiedzeniu się o zaistnieniu podstaw do żądania zwrotu. Żądania zwrotu pieniędzy mogą być oparte w szczególności na nieważności umowy z organizatorem wydarzenia lub istotnych naruszeniach tej umowy, co obejmuje także oszustwa i odwołanie wydarzenia. TicketCo nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez organizatora wydarzenia. TicketCo dokonuje zwrotów w imieniu organizatora wydarzenia w zakresie udzielonego upoważnienia. TicketCo nie zwraca kwot obejmujących opłaty i koszty dokonania zwrotu, w związku z czym zwrotu tych kwot należy żądać bezpośrednio od organizatora wydarzenia.


9. Państwa obowiązki
Odpowiadają Państwo za zakup właściwego biletu i właściwej liczby biletów, podanie poprawnych danych kontaktowych, dokonanie płatności w terminie oraz zabezpieczenie Państwa biletów, nazwy użytkownika i hasła. W przypadku jakichkolwiek wad dotyczących Usług, mają Państwo obowiązek złożyć reklamację w rozsądnym terminie.


10. Gwarancje i odpowiedzialność
TicketCo będzie świadczyć Usługi z należytą biegłością i starannością. TicketCo nie udziela żadnych gwarancji dotyczących produktów lub usług pochodzących od organizatora wydarzenia, w szczególności nie gwarantuje, że taki produkt lub usługa będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

Gdy kupują Państwo produkty lub usługi od organizatora wydarzenia, zawierają Państwo odrębną umowę z takim organizatorem wydarzenia. TicketCo nie jest stroną takiej umowy, w związku z czym TicketCo, jego partnerzy, pracownicy, pomocnicy i biura nie ponoszą odpowiedzialności umownej za produkty i usługi dostarczane przez organizatora wydarzenia.


11. Rozstrzyganie sporów i reklamacje
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów. Użytkownicy końcowi mają prawo inicjować postępowanie przed sądami powszechnymi.

Użytkownicy końcowi mogą korzystać z Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące usług TicketCo mogą być wysyłane na następujący adres: support@ticketco.pl. TicketCo odpowiada na reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.