Ogólne warunki świadczenia usług dla organizatorów wydarzeń

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza umowa („Umowa”) obowiązuje pomiędzy TicketCo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 81B/73A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736836, NIP 7010827124, REGON 380646977, kapitał zakładowy 5,000.00 zł („TicketCo”), która oferuje usługi dystrybucji biletów („Usługi”) oraz organizatorem wydarzenia („Klient”).

Zanim Klient zarejestruje się jako organizator wydarzeń, musi zapoznać się z Umową i zaakceptować ją. Podczas rejestracji jako organizator wydarzenia na stronie internetowej TicketCo (ticketco.events/uk/no/se/fr itp.), zwanej dalej „Stroną”, Klient akceptuje Umowę oraz Ogólne warunki świadczenia usług dla użytkowników końcowych TicketCo, zwane dalej łącznie „Warunkami”. TicketCo zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków. Informacje o zmianach będą dostarczone Klientowi z wyprzedzeniem w formie dokumentowej na podstawie danych kontaktowych Klienta. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy Umową a informacjami podanymi na Stronie, Umowa ma pierwszeństwo.

Pojęcie „bilet” oznacza w Warunkach fizyczny lub cyfrowy dowód prawa do usługi lub produktu oferowanych przez Klienta, w tym przepustki, karty sezonowe, vouchery i karty podarunkowe. 

Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące usług TicketCo mogą być wysyłane na następujący adres:

TicketCo Poland Sp. z.o.o.

81B/73A Solec Street, 

00-382 Warsaw


2. Weryfikacja Klienta

TicketCo może uzyskiwać informacje na temat zakresu zdolności Klienta do należytego wykonywania swoich zobowiązań. TicketCo zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia na rzecz Klienta jednej lub więcej Usług bez podania przyczyny. TicketCo nie dokona płatności na rachunek bankowy Klienta, zanim Klient nie przekaże kwoty 0,50 zł z rachunku bankowego Klienta na rachunek środków klienta TicketCo, numer rachunku: PL69 2190 0002 3000 0046 8446 0103. Przelew musi być oznaczony numerem klienta przydzielonym Klientowi w TicketCo.


3. Usługi

3.1 Postanowienia ogólne

Firma TicketCo odda swoje oprogramowanie („Oprogramowanie”) do dyspozycji Klienta. Oprogramowanie to internetowa usługa rejestracji i płatności, w której Klient może monitorować rejestracje i sprzedaż przez zalogowanie się na Stronie. W dalszej części użytkownicy Oprogramowania są nazywani „Użytkownikami Końcowymi”.


3.2. Usługi – dostarczenie

a) Zawarcie umowy.

Zawarcie umowy wymaga, aby Klient zaakceptował Warunki, podał informacje kontaktowe wymagane w związku z rejestracją oraz został zatwierdzony jako Klient przez TicketCo.

b) Akceptacja.

Klient musi przeprowadzić własny test funkcjonalności Oprogramowania nie później niż w chwili rejestracji wydarzenia. Klient musi bez zbędnej zwłoki powiadomić TicketCo na piśmie, jeśli nie jest zadowolony z Usług.

c) Prawa.

TicketCo zachowuje wszystkie prawa związane z Oprogramowaniem i innymi materiałami stworzonymi przez TicketCo. Klient uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z Oprogramowania i wytworzonych materiałów. Klient nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu ani do przenoszenia Usług.

d) Funkcjonowanie Strony i Oprogramowania.

Za rozwiązanie wcześniejszych umów z osobami trzecimi odpowiada Klient. TicketCo nie gwarantuje, że nie będą występować krótkie okresy niedostępności Usług (downtime). Aktualne informacje o dostępności Usług można znaleźć na stronie: http://status.ticketco.events


3.3 Usługi – rezygnacja

Usługi będą świadczone tak długo, jak Klient posiada wydarzenie zarejestrowane w Oprogramowaniu oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pomiędzy TicketCo, Klientem i Użytkownikami Końcowymi. Por. również ustęp 10.


3.4 Pomoc techniczna

Dział wsparcia technicznego TicketCo jest czynny w dni powszednie pomiędzy 08:00 i 16:00 GMT. Dział pomocy technicznej jest dostępny zarówno przez telefon, jak i poprzez interfejs czatu na stronie internetowej.


4. Umowa powierzenia przetwarzania danych

4.1 Strony i role

Na potrzeby zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, Klient jest dalej zwany Administratorem, a TicketCo jest dalej zwana Podmiotem Przetwarzającym. Administrator i Podmiot Przetwarzający zawarli niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych.

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za dane, natomiast Podmiot Przetwarzający przetwarza dane w imieniu Administratora.


4.2 Osoby do kontaktu

Osobą do kontaktu po stronie Administratora jest osoba, która zawarła w imieniu Administratora umowę o korzystanie z usług TicketCo lub inna osoba wyznaczona do kontaktu w imieniu Administratora.

Osobą do kontaktu po stronie Podmiotu Przetwarzającego jest członek zarządu TicketCo lub Customer Success Manager.


4.3. Cel umowy powierzenia przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający w imieniu Administratora polega na udostępnianiu Usług i wykonywaniu czynności niezbędnych do utrzymywania Usług. Usługi są wykorzystywane przez Administratora do dokonywania sprzedaży towarów i usług. Aby było to możliwe, konieczne jest przechowywanie danych osobowych osób, których dane dotyczą. W przypadku sprzedaży potwierdzenia transakcji i bilety są wysyłane w imieniu Administratora. Potwierdzenia transakcji i bilety zawierają dane osobowe.

Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe udostępnione przez Administratora wyłącznie zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych.


4.4 Czas trwania i wygaśnięcie

Przetwarzanie danych nie jest ograniczone w czasie i trwa do momentu rozwiązania umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z warunkami korzystania z Usług.

Po wygaśnięciu umowy Administrator może zwrócić się do Podmiotu Przetwarzającego o usunięcie zebranych i przetwarzanych danych osobowych.


4.5 Obowiązki stron

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 Klient jest Administratorem. Administrator jest odpowiedzialny za zbierane dane osobowe oraz za ich bezpieczne przechowywanie. Oznacza to również, że Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający przepisów dotyczących przechowywania i korzystania z danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający.

Zgodnie zOgólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679 TicketCo jest Podmiotem Przetwarzającym. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe udostępnione przez Administratora wyłącznie zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych. Wszelkie inne przetwarzanie i wykorzystanie danych musi być wyraźnie uzgodnione z Administratorem. Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje posiadane przez Podmiot Przetwarzający niezbędne do wykazania przestrzegania obowiązków Podmiotu Przetwarzającego.

Podmiot Przetwarzający zapewni, aby dane osobowe udostępnione przez Administratora były oddzielone od własnych danych Podmiotu Przetwarzającego oraz danych innych podmiotów.

Podmiot Przetwarzający umożliwi Administratorowi lub osobie trzeciej wybranej przez Administratora, z zastrzeżeniem jej zaakceptowania przez Podmiot Przetwarzający, przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia przestrzegania przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających z umowy powierzenia przetwarzania, na następujących zasadach:

– wszelkie koszty kontroli ponosi Administrator;

– Administrator zawiadomi Podmiot Przetwarzający o kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych;

– Administrator nie będzie prowadził kontroli częściej niż jeden raz w ciągu dwóch lat;

– pojedyncza kontrola nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze;

– kontrola nie może utrudniać prowadzenia działalności przez Podmiot Przetwarzający;

– Podmiot Przetwarzający udostępni informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli, za wyjątkiem informacji objętych obowiązkiem zachowania poufności, tajemnicą przedsiębiorstwa, informacji należących do innych klientów Podmiotu Przetwarzającego oraz informacji finansowych Podmiotu Przetwarzającego.

Po zakończeniu obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania, Podmiot Przetwarzający dane zapewni usunięcie wszystkich danych osobowych dostarczonych przez Administratora w ciągu 180 dni roboczych od wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem prawa Podmiotu Przetwarzającego do zachowania istniejących kopii danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo Unii Europejskiej lub jednego z jej Państw Członkowskich. Zamiast usuwać dane osobowe, Podmiot Przetwarzający może dostarczyć Administratorowi wszystkie zebrane i przetwarzane dane osobowe.


4.6 Przetwarzanie danych przez Podmiot Przetwarzający

Podmiot Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania ustalonym przez Administratora i zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych. Podmiot Przetwarzający przetwarzane dane osobowy wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń Administratora, chyba że Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub jednego z jej Państw Członkowskich. W tym ostatnim przypadku Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku prawnym, chyba że prawo to zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

Podmiot Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności RODO, przedstawiając zarazem szczegółowe uzasadnienie takiej oceny.

Celem przetwarzania danych przez Podmiot Przetwarzający w imieniu Administratora jest: - Identyfikacja osoby w związku z płatnością za towary i usługi na rzecz Administratora; - Wydawanie spersonalizowanych biletów; - Elektroniczna dystrybucja biletów i potwierdzeń transakcji; - Zbieranie danych osobowych niezbędnych Administratorowi do świadczenia usług wchodzących w zakres usług oferowanych przez Administratora (zakres danych może zostać dostosowany przez Administratora); – Obsługiwanie zapytań, na które osoba, której dane dotyczą, musi udzielić odpowiedzi podczas uiszczania opłat za towary i usługi oferowane przez Administratora.


4.7 Zbierane dane

Podmiot Przetwarzający zbiera w imieniu Administratora następujące dane osobowe: - imię; - nazwisko; - adres e-mail; - numer telefonu komórkowego; - adres IP; - informacje o przeglądarce; - informacje o systemie operacyjnym; - informacje o dostawcy sieci; - częściowe numery kart kredytowych.

Administrator może, za pośrednictwem Usług, zbierać inne dane w oparciu o indywidualnie dostosowane formularze. W zależności od rodzaju zbieranych danych, dane te mogą być również uważane za dane osobowe.

Podmiot Przetwarzający zbiera dane osobowe następujących kategorii osób, których dane dotyczą:

Klienci Administratora korzystający z Usług w celu zakupienia biletów lub towarów na wydarzeniach organizowanych przez Administratora.


4.8 Bezpieczeństwo informacji

Podmiot Przetwarzający w sposób ciągły ocenia, jakie mechanizmy zabezpieczeń są niezbędne w przypadku Usług w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony i bezpiecznego przechowywania danych.

Podmiot Przetwarzający wykorzystuje rozwiązania szyfrujące zarówno przy zbieraniu, jak i podczas przechowywania danych osobowych.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Usług i danych przechowywanych w Usługach, Podmiot Przetwarzający wykorzystuje zaporę sieciową (WAF) z certyfikatem PCI-DSS.

Pracownicy Podmiotu Przetwarzającego mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego dostępu do Usług. Podmiot Przetwarzający zapewnia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy.

Podmiot Przetwarzający używa również narzędzi zewnętrznych dostawców do monitorowania i nadzorowania Usług.


4.9 Korzystanie z innych podmiotów przetwarzających

Jeśli którakolwiek ze stron umowy powierzenia przetwarzania korzysta z usług innych podmiotów przetwarzających w związku z umową powierzenia przetwarzania, to strona korzystająca z innego podmiotu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie umowy powierzenia przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający. Podmiot Przetwarzający zapewni przestrzeganie umowy powierzenia przetwarzania przez własne inne podmioty przetwarzające.

Podmiot Przetwarzający korzysta z następujących innych podmiotów przetwarzających w celu przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a Administrator wyraża na to zgodę (dane osobowe określone w ust. 4.7 mogą być przetwarzane i przechowywane przez inne podmioty przetwarzające łącznie lub tylko częściowo): - Adyen B.V. w odniesieniu do usług płatniczych świadczonych przez Podmiot Przetwarzający; - Amazon Web Services EMEA SARL w odniesieniu do przechowywania danych bezpośrednio związanych z Usługami oferowanymi przez Podmiot Przetwarzający dane; - Zoho Corporation Pvt. w odniesieniu do usług pomocy technicznej oferowanych przez Podmiot Przetwarzający; - Intercom Inc. w odniesieniu do usług pomocy technicznej oferowanych przez Podmiot Przetwarzający; - Innocode AS w odniesieniu do tworzenia Usług oferowanych przez Podmiot Przetwarzający.


4.10 Udzielenie pomocy Administratorowi

Podmiot Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości udzieli Administratorowi pomocy w:

– wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO – w zakresie, w jakim Podmiot Przetwarzający dysponuje wymaganymi informacjami i narzędziami. Jeżeli Podmiot Przetwarzający otrzyma żądanie od osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej umowy powierzenia przetwarzania, przekaże takie żądanie Administratorowi;

– przestrzeganiu obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych poprzez zawiadomienie Administratora o każdym takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki po jego stwierdzeniu oraz poprzez udostępnienie informacji o naruszeniu w zakresie, w jakim są one dostępne dla Podmiotu Przetwarzającego i wymagane do wykonania obowiązków z art. 33 i 34 RODO, za wyjątkiem informacji objętych obowiązkiem zachowania poufności, tajemnicą przedsiębiorstwa, informacji należących do innych klientów Podmiotu Przetwarzającego oraz informacji finansowych Podmiotu Przetwarzającego;

– przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych poprzez udostępnienie wymaganych informacji w zakresie, w jakim są one dostępne dla Podmiotu Przetwarzającego, za wyjątkiem informacji objętych obowiązkiem zachowania poufności, tajemnicą przedsiębiorstwa, informacji należących do innych klientów Podmiotu Przetwarzającego oraz informacji finansowych Podmiotu Przetwarzającego.


5. Integracje – usługi API, Zapier, integracje z usługami stron trzecich, wymiana danych klientów, itp.

a) Usługi Application Programming Interface („Usługi API”) mogą być dostarczane, jeśli TicketCo stwierdzi, że Klient i pomocnicy Klienta posiadają kwalifikacje wymagane do korzystania z takich usług we właściwy sposób.

TicketCo zastrzega sobie prawo do odmowy, bez podania przyczyny, w całości lub w części, oferowania Usług API i do określenia dodatkowych wymagań obok tych wskazanych w Umowie jako warunku rozpoczęcia świadczenia lub dalszego świadczenia Usług API dla Klienta. Korzystając z Usług API, Klient uzyskuje ograniczoną czasowo, niewyłączną i nieprzenaszalną licencję na korzystanie ze wskazanych części interfejsu programowania TicketCo.

b) Zobowiązania w przypadku otrzymania Usług API lub danych klientów

Usługi API są świadczone pod warunkiem korzystania przez Klienta z Usług API dla działań zgodnych z prawem, w sposób zgodny z prawem, z uwzględnieniem interesów TicketCo, Klienta i Użytkowników Końcowych.

Klient musi zorganizować własne korzystanie z Usług API i przetwarzanie otrzymywanych danych, w tym danych osobowych i danych transakcyjnych, w sposób gwarantujący, że: 

- poufne informacje, włącznie z danymi transakcyjnymi i danymi osobowymi, nie zostaną utracone;

- dane osobowe i dane transakcyjne zawierające dane klientów i inne wrażliwe informacje są utrzymywane w tajemnicy;

- gdy dane użytkownika końcowego są wykorzystywane do wysyłania wiadomości cyfrowych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości SMS, wysyłanie wiadomości musi być zorganizowane w taki sposób, aby odbiorca mógł łatwo zrezygnować z subskrypcji odpowiedniej listy dystrybucyjnej. Klient musi dysponować możliwością usunięcia lub skorygowania w ciągu jednego dnia roboczego informacje, w których usunięciu lub skorygowaniu TicketCo, Użytkownicy Końcowi lub inne osoby mogą mieć uzasadniony interes;

- Klient dysponują możliwością dostosowania korzystania z Usług API, w ciągu jednego dnia roboczego, do nieprzewidzianych okoliczności takich jak odwołanie wydarzenia;

- Klient każdorazowo spełnia wymagania TicketCo ustalone w danym momencie dla odbiorców Usług API, które Klient otrzymuje w danym momencie;

- Klient dysponuje możliwością przedstawienia na wniosek TicketCo, w każdym czasie i w ciągu jednego dnia roboczego, dokumentacji potwierdzającej, że Klient spełnia wymagania bezpieczeństwa ustalone przez TicketCo dla odbiorców Usług API; oraz

- jeśli Usługi API są wykorzystywane w sposób wiążący się z publicznym udostępnianiem, wszystkie produkty i usługi stworzone przy pomocy Usług API są oznaczone jako „Powered by TicketCo” i używają oficjalnego logo TicketCo w odpowiednich kolorach.

c) Wyłączenie odpowiedzialności

Usługi API są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as is”), bez gwarancji. Klient korzysta z Usług API na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usług API. TicketCo jest odpowiedzialna tylko za bezpośrednie straty poniesione przez Klienta spowodowane z winy umyślnej lub przez rażącą niestaranność po stronie TicketCo.

Jeśli system TicketCo został zintegrowany z systemami osób trzecich i dane będą przekazywane z TicketCo osobom trzecim, odpowiedzialność TicketCo jest ograniczona do podjęcia próby dostarczenia danych zgodnie z instrukcjami osoby trzeciej dotyczącymi takiego przekazywania danych.

d) Zwolnienie z odpowiedzialności

Klient ma obowiązek naprawienia szkody i zwolnienia z odpowiedzialności TicketCo, członków jego organów, pracowników i partnerów z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności lub wydatków (w tym kosztów prawnych), których podstawą będą lub które powstaną w związku z naruszeniem przez Klienta Umowy lub Warunków, lub które w dowolny inny sposób wiążą się z korzystaniem przez Klienta z Usług API.6. Płatności, fakturowanie i rozliczenia

a) Rozliczenie

Użytkownicy Końcowi dokonują wpłat na rachunek rozliczeniowy, który został otwarty i jest traktowany jako rachunek Klienta i na którym środki są przechowywane oddzielnie od własnych środków TicketCo. Wypłaty dla Klienta odbywają się poprzez dokonanie przez TicketCo przelewu uzgodnionej części wpłat Użytkowników Końcowych z rachunku Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. TicketCo może potrącić własne opłaty od Klienta z płatności Użytkowników Końcowych, gdy tylko otrzyma środki od Użytkowników Końcowych. TicketCo może pobierać opłaty administracyjne za wysyłanie do Klienta faktur w związku z rozliczeniami.

b) Ceny

Ceny podane są w aktualnym cenniku każdorazowo publikowanym na Stronie. W przypadku podwyższenia cen mających zastosowanie do trwających wydarzeń, przed ich wejście w życie zostanie przekazane zawiadomienie w formie dokumentowej. TicketCo zastrzega sobie prawo do podniesienia cen w odniesieniu do wydarzenia, jeśli powstaną lub ujawnią się okoliczności, których TicketCo nie przewidziała lub nie mogła rozsądnie oceniając przewidzieć w momencie ustalania ceny, a które powodują, że realizacja zlecenia wymaga znacznie większej ilości czasu lub wiąże się z wyższymi kosztami, niż pierwotnie zakładano. TicketCo powiadomi Klienta jak tylko okaże się, że podwyższenie cen może być konieczne.

c) Termin rozliczenia

Rozliczenia będą dokonywane na rzecz Klienta bez zbędnej zwłoki po zakończeniu wydarzenia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. TicketCo zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty lub zwrotu środków, gdy okoliczności wskazują, że przemawia za tym interes Użytkowników Końcowych lub innych osób, w tym w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia w braku istnienia zobowiązania (nieważności umowy pomiędzy Użytkownikiem Końcowym a Klientem), oszustwa lub odwołania wydarzenia. W przypadku dokonywania zwrotów na rzecz Użytkowników Końcowych, TicketCo pokryje swoje wydatki i opłaty zgodnie z obowiązującym w danym momencie cennikiem.

d) Reklamacje

Jeżeli Klient uzna, że opłaty pobierane przez TicketCo są zbyt wysokie lub, że TicketCo dostarczyła wadliwe usługi, TicketCo musi zostać o tym jak najszybciej powiadomiona na piśmie zawierającym rozsądnie szczegółowe uzasadnienie reklamacji.

e) Przepływ płatności

Klient nie może nakazywać Użytkownikom Końcowym zapłaty za bilety bez użycia systemu TicketCo.

f) Upoważnienie do odbioru

W celu umożliwienia TicketCo świadczenia usług sprzedaży biletów opisanych w Umowie oraz w Warunkach, Klient udziela TicketCo nieodwołalnego pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu i na rzecz Klienta poprzez pobieranie oraz przyjmowanie w imieniu Klienta płatności od Użytkowników Końcowych z tytułu zakupów online dokonywanych z wykorzystaniem Usług. W związku z tym wszelkie płatności otrzymywane przez TicketCo będą traktowane z punktu widzenia prawnego jako oddane do dyspozycji Klienta, niezależnie od faktu, że są one fizycznie przekazywane Klientowi przez TicketCo w uzgodnionych okresach rozliczeniowych. 

TicketCo ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa i upoważnienia kolejnym wybranym przez siebie podmiotom, w szczególności innym spółkom z grupy TicketCo lub podmiotom nabywającym prawa lub obowiązki wynikające z Umowy. Pełnomocnictwo i upoważnienie wygasają z chwilą wygaśnięcia Umowy. Pełnomocnictwo i upoważnienie pozostają w mocy w przypadku przejęcia Klienta przez inną spółkę lub przekształcenia spółki Klienta na zasadach określonych w polskim Kodeksie spółek handlowych.

Klient zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia opisanych w akapicie pierwszym spółce, na rzecz której TicketCo dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy zgodnie z ust. 21 poniżej, na żądanie TicketCo lub spółki nabywającej przenoszone prawa lub obowiązki. 

g) Informacja dla Użytkowników Końcowych

Klient uwzględni w swoich ofertach dla Użytkowników Końcowych oraz w umowach z Użytkownikami Końcowymi postanowienia wskazujące, że płatności realizowane przez Użytkowników Końcowych w związku z zakupami online dokonywanymi z wykorzystaniem Usług są akceptowane przez TicketCo lub inny podmiot wyznaczony przez TicketCo na rzecz i w imieniu Klienta, na podstawie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonego przez Klienta TicketCo.


7. Gwarancje i ich ograniczenia

a) TicketCo gwarantuje, że Usługi będą wykonywane z należytą biegłością i starannością. Jednakże, TicketCo nie gwarantuje, że Usługi będą przydatne do osiągnięcia określonych przez Klienta celów ani że będą spełniały wymagania określone przez Klienta, ani że będą świadczone w sposób umożliwiający korzystanie z nich w sposób nieprzerwany i pozbawiony błędów.

b) TicketCo gwarantuje, że czas dostępności (uptime) usług internetowych w każdym miesiącu kalendarzowym będzie wynosił co najmniej 98%. Czas dostępności (uptime) jest obliczany na podstawie średniej dla wszystkich dni w danym miesiącu kalendarzowym.

c) Jeżeli Klient powiadomi TicketCo na piśmie o naruszeniu powyższych gwarancji, TicketCo zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt rozsądnych starań w celu poprawy sytuacji. Jeśli po podjęciu takich rozsądnych starań TicketCo nie będzie w stanie usunąć naruszenia gwarancji, odpowiedzialność TicketCo w związku z naruszeniem gwarancji będzie ograniczona do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta za odpowiednie Usługi za okres, w którym gwarancja została naruszona, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

d) Niezależnie od powyższego, TicketCo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w zakresie, w jakim naruszenie lub niezgodność zostały spowodowane błędami popełnionymi przez strony inne niż TicketCo oraz nie wykazano rażącej niestaranności lub winy umyślnej po stronie TicketCo.


8. Odpowiedzialność i prawa w przypadku naruszeń

a) TicketCo będzie bronić i zwolni Klienta z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń kierowanych do Klienta w oparciu o materiały dostarczone przez TicketCo, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, pod warunkiem, że Klient: (i) niezwłocznie powiadomi TicketCo o każdym takim roszczeniu strony trzeciej; (ii) przyzna TicketCo prawo do kontrolowania i kierowania przygotowaniami, obroną i zawieraniem ugody dla każdego takiego roszczenia; (iii) w pełnym zakresie i całkowicie będzie współpracował z TicketCo w związku z tym; oraz (iv) będzie stosował się do wytycznych TicketCo dotyczących zaprzestania korzystania z jakichkolwiek materiałów, co do których w ocenie TicketCo istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną uznane za naruszające prawa własności intelektualnej strony trzeciej.

b) Ustęp 8lit. a nie ma zastosowania do naruszeń opartych na: (i) korzystaniu z materiałów w sposób inny niż zgodnie z odpowiednimi wytycznymi wydanymi przez TicketCo; (ii) jakichkolwiek zmianach, modyfikacjach lub poprawkach materiałów, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez TicketCo na piśmie; (iii) niezastosowaniu przez Klienta poprawek lub ulepszeń, które zostały udostępnione przez TicketCo; (iv) prowadzeniu przez Klienta dystrybucji, marketingu lub wykorzystywania materiałów na rzecz strony trzeciej; lub (v) łączeniu materiałów z materiałami, które nie zostały dostarczone lub zatwierdzone przez TicketCo.

c) Jeżeli stwierdzi się, lub według uzasadnionej opinii TicketCo można twierdzić, że materiały naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, TicketCo może, w rozsądnym terminie, dokonać wyboru spośród następujących rozwiązań: (i) zabezpieczyć prawo Klienta do dalszego korzystania z materiałów; (ii) wymienić takie materiały na własny koszt przy użyciu zasadniczo równoważnych materiałów; lub (iii) zmienić materiały. Jeżeli, po dokonaniu rozsądnej oceny, TicketCo stwierdzi, że nie będzie możliwe zapewnienie Klientowi prawa do dalszego korzystania z materiałów i materiały nie będą mogły zostać zmienione lub wymienione, materiały rzekomo naruszające muszą zostać zwrócone do TicketCo, a odpowiedzialność TicketCo za takie naruszenie będzie ograniczać się do zwrotu kwoty, którą Klient zapłacił za odpowiednie materiały, pomniejszoną o odliczenie korzyści, jakie Klient uzyskał korzystając z nich.

d) Postanowienia ust. 8określają w sposób wyczerpujący całokształt odpowiedzialności TicketCo oraz zamknięty katalog praw przysługujących Klientowi w związku z naruszeniem lub zarzutem naruszenia.

e) Jeżeli TicketCo udzieli Klientowi dostępu do oprogramowania, specyfikacji, treści lub innych materiałów, Klient ma obowiązek naprawienia szkody, obrony i zwolnienia TicketCo z każdego rodzaju odpowiedzialności wynikającej lub domniemanej w związku z naruszeniem praw strony trzeciej.

f) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane przez Klienta na Stronie i zwolni TicketCo z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich związanych z tym roszczeń. Treści na Stronie muszą być natychmiast usunięte na żądanie TicketCo. Klient zobowiązuje się również zwolnić TicketCo z odpowiedzialności w stosunku do roszczeń opartych na naruszeniach prawa, innych naruszeniach po stronie Klienta oraz innych okolicznościach, w przypadku których Klient jest najbliżej ponoszonego ryzyka. Korzystanie z TicketCo do obrotu lub sprzedaży tytoniu jest zabronione.


9. Ograniczenie odpowiedzialności

Poza świadczeniem Usług, TicketCo nie jest zaangażowana w stosunki umowne pomiędzy Klientem a Użytkownikami Końcowymi, w tym w zakresie zapewnienia złożenia przez Klienta stosownych zawiadomień w przedmiocie podatku VAT. Klient może powoływać się na odpowiedzialność po stronie TicketCo i partnerów TicketCo, jej pracowników i członków organów jedynie w przypadku bezpośrednich strat spowodowanych z winy umyślnej lub przez rażącą niestaranność.

Odpowiedzialność TicketCo jest w każdym wypadku ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za Usługi w roku, w którym miało miejsce działanie lub działania stanowiące podstawę odpowiedzialności. Wyłączone jest żądanie odszkodowania za szkody pośrednie i szkody wynikowe. Szkody pośrednie i wynikowe obejmują w szczególności wszelkiego rodzaju utracone zarobki, utracone oszczędności, utratę danych oraz roszczenia osób trzecich.


10. Współpraca

Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na następujące:

a) Klient zobowiązuje się do współpracy z TicketCo w zakresie świadczenia Usług, w szczególności do zapewnienia TicketCo niezbędnych narzędzi oraz dostępu do odpowiednich danych, informacji i personelu, a także przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że działania TicketCo zależą od terminowego i efektywnego wypełniania przez Klienta tych zobowiązań, jak również od podejmowania przez Klienta w odpowiednim czasie decyzji i wydawania zgód w związku z Usługami;

b) Każdy brak współpracy ze strony Klienta może mieć negatywny wpływ na zdolność TicketCo do wypełniania jej zobowiązań. W rezultacie konieczne będzie dostosowanie etapów wyznaczonych do osiągnięcia (milestones),a w przypadku Usług świadczonych na podstawie stałych cen, za dodatkowe usługi, które mogą wynikać z takich okoliczności po stronie Klienta, będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami TicketCo za usługi konsultingowe;

c) W trakcie wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, TicketCo może być uzależnione od danych, materiałów i innych informacji dostarczonych przez Klienta, bez poddawania tych informacji jakimkolwiek niezależnym sprawdzeniom lub weryfikacji ze strony TicketCo. TicketCo musi mieć możliwość założenia i polegania na poprawności i dokładności takich informacji podczas świadczenia swoich Usług. Zastosowanie przez TicketCo podatku VAT do swoich usług zależy od kategorii VAT, jaką Klient stosuje do swoich usług. Klient ma obowiązek zapewnić, aby bilety były oznaczone właściwą kategorią VAT;

d) Świadczenie przez TicketCo Usług może obejmować doradztwo i rekomendacje. Wszystkie decyzje oparte na takim doradztwie i rekomendacjach będą podejmowane przez Klienta i Klient ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność.


11. Rozwiązanie Umowy

a) Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli druga Strona: (i) dopuści się istotnego naruszenia Umowy; oraz (ii) nie usunie takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania zawiadomienia od drugiej strony. Za istotne naruszenia zawsze uważa się niezapłacenie lub opóźnienie w płatności faktur oraz korzystanie z TicketCo lub innych materiałów dostarczonych przez TicketCo w sposób niezgodny z prawem, prawami osób trzecich lub w sposób, który powoduje znaczne szkody po stronie TicketCo lub osób trzecich.

b) Jeżeli którakolwiek ze stron chce rozwiązać umowę z przyczyn innych niż określone w lit. a powyżej, taka strona, o ile nie uzgodniono inaczej, dostarczy drugiej stronie pisemne zawiadomienie („Zawiadomienie”) z takim oświadczeniem co najmniej na trzy (3) miesiące naprzód.

c) W każdym przypadku rozwiązania Umowy, Klient zapłaci TicketCo w całości wynagrodzenie należne w związku ze świadczeniem Usług i pokryje wszelkie koszty poniesione w związku ze świadczeniem Usług za czas do upływu okresu wypowiedzenia włącznie. Klient zwróci również wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez TicketCo w związku z rozwiązaniem Umowy, z wyjątkiem przypadków, w których rozwiązanie Umowy nastąpiło na skutek istotnego naruszenia postanowień Umowy przez TicketCo.

d) W przypadku częściowo zrealizowanych okresowych Rezultatów lub etapów wyznaczonych do osiągnięcia (milestones), za które płatności nie stały się wymagalne w dniu rozwiązania Umowy, Klient zapłaci proporcjonalną ich część w zależności od tego, w jakim zakresie Usługi lub Rezultaty zostały zrealizowane przez TicketCo na moment rozwiązania Umowy.

e) Niezależnie od powyższego, TicketCo ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Klient odwoła, podejmie próbę odwołania lub będzie kwestionował w jakikolwiek sposób ważność lub zakres pełnomocnictwa i upoważnienia udzielonych zgodnie z brzmieniem ust. 6powyżej.12. Obowiązek zachowania poufności

Każda ze stron ma obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do danych i informacji, o których dowiedziała się w trakcie obowiązywania Umowy i co do których powinna zdawać sobie sprawę, że druga strona oczekuje traktowania ich jako poufne. Jeżeli jedna ze stron będzie korzystać z pomocy osoby trzeciej, osoba trzecia musi również podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Niniejsze postanowienie dotyczące obowiązku zachowania poufności obowiązuje przez dwa (2) lata po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.


13. Informacje o Kliencie

Podczas zamawiania Usług lub Rezultatów, dane spółki i dane osobowe („dane”) podawane przez Klienta będą przechowywane w bazie danych klientów TicketCo. W celu świadczenia Usług i dostarczania Rezultatów, TicketCo może otrzymywać, przetwarzać i przesyłać dane Klienta między swoimi spółkami stowarzyszonymi, podwykonawcami i kontrahentami umownymi. Ponadto, TicketCo i spółki stowarzyszone TicketCo mogą przetwarzać dane Klienta w celu kontaktu z Klientem, w tym w szczególności w przypadku zapraszania na wydarzenia i rozpowszechniania materiałów TicketCo. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Klienta przez TicketCo odbywa się na podstawie Umowy lub w jakim można uznać je za normalne wykorzystanie w związku ze świadczeniem Usług, Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody, obrony i zwolnienia TicketCo z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, odpowiedzialności za szkody, straty i uzasadnione koszty poniesione przez lub przedstawione TicketCo w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich dotyczącymi przetwarzania danych Klienta.


14. Zablokowanie Usług

TicketCo może, bez uprzedzenia, zablokować dostęp Klienta do jednej lub więcej Usług, w całości lub w części, jeśli Klient nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Warunków. Zablokowanie może również mieć miejsce w przypadku, gdy Klient niewłaściwie wykorzystuje lub przeciąża sprzęt lub sieci TicketCo, podejmuje zachowania obniżające jakość usług świadczonych na rzecz innych klientów TicketCo, zachowania stwarzające ryzyko zniszczenia materiałów lub naruszenia reputacji TicketCo lub innych podmiotów lub oferuje usługi lub produkty znajdujące się na listach ograniczeń nakładanych przez podwykonawców TicketCo, których TicketCo nie ma prawa oferować, w tym tytoń. Na tyle, na ile to możliwe w danej sytuacji, TicketCo będzie starać się poinformować Klienta z wyprzedzeniem o zablokowaniu.


15. Termin składania reklamacji

Klient musi bez zbędnej zwłoki powiadomić TicketCo o okolicznościach, które Klient uważa za podstawę jakichkolwiek roszczeń i przedstawić rozsądnie szczegółowe uzasadnienie reklamacji. Wszelkie roszczenia i powództwa przeciwko TicketCo muszą zostać wniesione nie później niż we wcześniejszym z następujących terminów: w ciągu dwunastu (12) miesięcy po wystąpieniu wydarzeń stanowiących podstawę powództwa lub w ciągu dwunastu (12) miesięcy po dostarczeniu Usług lub Rezultatów, niezależnie od rodzaju powództwa, szkody, roszczenia, odpowiedzialności, kosztów, wydatków lub strat, bez względu na to, czy opierają się one na Umowie, innej umowie, przepisach prawa, odpowiedzialności odszkodowawczej niewynikającej z ustawy lub innych okolicznościach. Po upływie terminów określonych w niniejszym postanowieniu, wszelkie roszczenia Klienta wobec TicketCo wygasają.


16. Niezależni kontrahenci

Strony uznają, że każda ze stron Umowy jest niezależnym kontrahentem i że żadna ze stron nie jest i nie będzie uważana za agenta, dystrybutora, stronę odpowiedzialną za drugą stronę lub przedstawiciela drugiej strony. Żadna ze stron nie może przedstawiać się, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, jako agent drugiej strony, ani w inny sposób przyjmować lub tworzyć jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony lub pod jej nazwą. Niniejsze postanowienie nie wyłącza zastosowania ust. 6 lit. f i g powyżej.


17. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty, ani Klient, ani TicketCo nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, które wynikają z okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą strony, w szczególności z pożaru lub innego wypadku, strajku lub innego sporu pracowniczego, wojny lub innego aktu przemocy lub ustawy, wytycznych lub oświadczenia wydanego przez instytucję lub organ publiczny.


18. Pracownicy

W okresie obowiązywania umowy i przez trzy miesiące po jej zakończeniu żadna ze stron nie może kontaktować się z jakimkolwiek pracownikiem drugiej strony, który był bezpośrednio zaangażowany w Usługi lub Rezultaty w celu zatrudnienia/nawiązania współpracy jako pracownika, konsultanta lub w podobnej roli, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej strony.


19. Referencje klientów

Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie swojej nazwy i logo przez drugą ze stron w prezentacjach, materiałach marketingowych, listach klientów, raportach finansowych, na stronach internetowych i w innych działaniach związanych z marketingiem. TicketCo może wskazywać Klienta jako klienta TicketCo i opisywać w sposób ogólny rodzaj Usług świadczonych dla Klienta w prezentacjach TicketCo i ofertach dla obecnych i przyszłych klientów.


20. Postanowienia pozostające w mocy

Postanowienia ustępów 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 i 21 Umowy pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.


21. Przeniesienie

Legia wyraża zgodę, aby TicketCo przeniosła swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz jednej z następujących spółek należących do grupy TicketCo:


    • TicketCo AS wpisanej do norweskiego rejestru handlowego pod numerem spółki 999 104 134 i jej następców prawnych pod tytułem ogólnym;
    • TicketCo E-money AS wpisanej do norweskiego rejestru handlowego pod numerem spółki 921 160 909 i jej następców prawnych pod tytułem ogólnym;
    • TicketCo E-money Holding AS wpisanej do norweskiego rejestru handlowego pod numerem spółki 821 172 292 i jej następców prawnych pod tytułem ogólnym;

lub na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu kontrolowanego przez TicketCo lub jej spółkę dominującą, przy czym uznaje się, że „kontrola” jest sprawowana, jeżeli spółka bezpośrednio lub pośrednio posiada 50% lub więcej pozostających w obrocie akcji lub udziałów z prawem głosu w innej spółce lub w jakikolwiek inny sposób może sprawować kontrolę zarządczą nad drugą stroną.

Klient nie będzie bezzasadnie wstrzymywał zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli TicketCo zwróci się o taką zgodę. Klient może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną spółkę w ramach własnej grupy kapitałowej.


22. Prawo właściwe i właściwość sądów

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.